Get Adobe Flash player
(9 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 3.78 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 9
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
พระธรรม เทศนา 2 ธรรมาสน์ เรื่อง โยมห้อย บุญญาน้อย
หน้า ๒
หน้า ๓
หน้า ๔
หน้า ๕
หน้า ๒
หน้า ๓
หน้า ๔
หน้า ๕
ทุกหน้า

?

alt

?

?

พระธรรม เทศนา 2 ธรรมาสน์ เรื่อง โยมห้อย บุญญาน้อย

แสดงเมื่อ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2524

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

ธัมมจักกัปปวัตตนัม หิ อาทิง กตวา ติ?ณ โอกาสบัดนี้อาตมาทั้ง 2 รูปจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปฐมสังคีติภาถา?

เป็นปุจฉาและวิสัชนา เพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดาท่านนริศราทานบดีทั้งหลายได้มี

คุณโยมโต๋ว และ เจ๊กิมกี เป็นประธานพร้อมด้วยบรรดาบุตรหลานญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเลื่อมใสใน

คุณโยมห้อย บุญญาน้อย ที่มรณภาพไปแล้วนั้น?บัดนี้ท่านทั้งหลายได้นำสรีระคือว่าศพของท่านขึ้นตั้งไว้สักการบูชา แสดงถึงความเคารพนับถือในความดีของท่านเป็นอันว่าสมเด็จพระภควันต์บรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า

บุคคลที่มีความกตัญญูรู้คุณบุคคลใด ถ้าทำความดีไว้กับตนแล้ว สนองคุณท่านด้วยความดีอย่างนี้สมเด็จพระชินศรีกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นยอดของคนดี ตามพระบาลีว่า?นิมิต ตัง สาธุ รูปานัง กตัญญูกตเวทิตา?เป็นต้น รวมความว่าเวลานั้นบรรดาท่านศาสนิกชนมีท่านเจ้าภาพเป็นประธานตพร้อมทั้งบุตรทั้งหลาย ญาติมิตรประกอบกิจกองการกุศล ในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยกันในตอนแรก ได้อาราธนาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามาสวดอภิธรรม ทั้ง 7 คัมภีร์

สำหรับพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีร์นี้ มีอานิสงส์มากเป็นกรณีพิเศษอานิสงส์จะมีมากเพียงใด ก็ขอยกไว้กล่าวในเวลา ปุจฉา และวิสัชนา ต่อนั้นมาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยถ้วนหน้ามีท่านเจ้าภาพเป็นประธาน ได้นิมนต์พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาฉันภัตตาหาร จัดเป็นสังฆทานทั้ง 2 เวลา คือ?ทั้งเข้าและเพล หลังจากนั้นไปแล้ว ในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีท่านเจ้าภาพเป็นหัวหน้าให้มีพระธรรม เทศนา 2?ธรรมาสน์ คือ?เรื่อง เทศน์แจง และ ปฐมสังคายนา?เป็นการประกาศพระศาสนาเพื่อข้อวัตรปฏิบัติของ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ก็จัดเป็นอานิสงส์ใหญ่ เพราะว่าการให้ธรรมเป็นทานนี้ไซร้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสว่า

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ?ซึ่งแปลเป็นใจความว่า?การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง?รวมความว่าวันนี้

บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำล้วนแล้วแต่ความดีว่าการเทศน์ปฐมสังคายนา?วันนี้จะเลือกมาเฉพาะสูตรจะขอกล่าวใจ

ความโดยย่อเรื่อง?ฐมสังคายนา?สียก่อน สำหรับการสวดพระวินัยก็ดี พระสูตรก็ดีพระอภิธรรมปิฏกก็ดี การสวดนี้จะยกไว้ใน

ตอนท้ายเมื่อเทศน์จบความเป็นมาใน ปฐมสังคายนาก็มีว่า

เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วได้ทรงประกาศพระศาสนา ทั้งพระธรรมวินัย สิ้นเวลา 45 ปี และมาตอนท้ายอายุ 80 ปี องค์สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าสู่ขันธปรินิพานก่อนที่จะ นิพพานนั้นองค์สมเด็จพระภควันต์ตรัสว่า

หลังจากที่เรานิพพานไปแล้วไม่นานนัก?พระมหากัสสป?จะเป็นผู้นำในการทำ ปฐมสังตายนา?คือ ร้อยกรอง พระธรรมวินัยไว้เป็นแบบฉบับ ครั้งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนิพพานไปแล้วนั้น ไม่ช้านานเท่าใดนักปรากฏว่าหลังจากออกพรรษาแล้ว สาวกผู้ใหญ่ขององค์สมเด็จพระประทีปแก้ว คือ?พระมหากัสสป ก็ทำ ปฐมสังคายนาในกรุงราชคฤห์มหานคร?เวลานั้นปรากฏว่า?พระมหากัสสป?เป็นผู้มีหน้าที่ในการถามเป็นประธาน พร้อมไปด้วยพระสงฆ์ 500 รูป และพระอรหันต์ทั้งหมด และก็มีสาวกองค์สำคัญของสมเด็จพระบรมสุคต คือ?พระอุบาลี?เป็นผู้วิสัชนาด้านพระวินัยปิฏก และพระ อานนท์ได้อรหันต์แล้วในกาลนั้น เป็นผู้วิสัชนาในด้านพระสุตตันตปิฏก เมือจบลงแล้วก็ปรากฏว่า?รวมพระธรรมวินัยได้ 84,000 พระธรรมขันธ์?เป็นพระอภิธรรม เสีย 42,000 พระธรรมขันธ์ เป็นพระสูตร เสีย 21,000 พระธรรมขันธ์ เป็น พระธรรมวินัย เสีย 21,000 พระธรรมขันธ์ก็รวมความว่า การเทศน์ในการสังคายนาในคราวนั้นใช้เวลา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน จึงได้หมด ปฐมสังคายนา เรื่องราว ปฐมสังคายนาก็จบลงเท่านี้

ต่อแต่นี้ไปอาตมาภาพกับท่าน?พระครูวิชาญชัยคุณ วัตปากคลองมะขามเฒ่า?ท่านมีตำแหน่งมากพระองค์นี้เป็นอาวาสด้วย เป็นเจ้าอาวาสด้วย เป็นเจ้าวัดด้วยเป็น 3 ตำแหน่ง แล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอด้วย เป็นกี่ตำแหน่งนี่?หลับหรืออย่างไรพระครู 5 หลวงพ่อ 5 ตำแหน่ง อะไรบ้างล่ะ ขดอีกตำแหน่งหนึ่งพระครู อุปัชฌาย์หลวงพ่อ อ้อ เป็นพระกัญชาอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นนักกัญชานะ เป็นเจ้าอาวาส ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส เพราะดูงานวัดทุกอย่างเรียบร้อยรับผิด แต่ไม่มีการรับชอบนี่เจ้าอาวาสและเป็นเจ้าวัด ด่าดะไม่ว่าหมูว่าหมาด่าตะพึด อย่างนี้เรียกว่าเจ้าจัดคนก็ด่าหมาก็ด่าดีไม่ดีตัวเองยังด่า เดินไปเอาเท้าเตะตะปูด่าตัวเองหาว่าเซ่อซ่าใช่ไหม อีตอนเป็นเจ้าวัดตอนหลับใครทำอะไรไม่รู้เรื่อง ตำแหน่งที่ 3 แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่ง ท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์ และเป็นพระกัญอ้อขอโทษเป็นพระอุปัชฌาย์นะรวมความว่าตำแหน่งหน้าที่ทั้ง 3?ตำแหน่ง แต่องค์นี้เคยกัด เอ๊ะ ไม่ใช่ เคยเทศน์กับอาตมามานา เผลอไป แต่ตอนนี้อาตมาเลิกเทศน์มา 10 ปีแล้ว วันนี้ไม่แน่ว่าจะสู้ท่านได้หรือไม่ได้ ในเมื่อบุกมาถึงรังของเรานี่ บรรดาญาติโยมทั้งหลายสู้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องสู้ใช่ไหม ขึ้นชื่อว่าราชสีห์ต้องรักษาแหล่ง ไม่ใช่หมารักษาถ้ำนะ แฮ่ะ เดี๋ยวจะหันมาตลบเราหาว่าหมารักษาถ้ำ หึ ๆๆ

ก็รวมความว่า วันนี้มีการเทศน์ปุจฉาวิสัชนาคำว่า ปุจฉานี่เขาแปลว่า ถาม วิสัชนานี่ แปลว่า ตอบ ก็เป็นหน้าที่ของอาตมากับท่านพระครูวิชาญชัยครู?สำหรับเรื่องราวในปฐมสังคายนา?นี้ความจริงจะเทศน์กันตรงไหนก็ได้ เพราะมีเรื่องราวที่จะเทศน์กันทั้งหมดได้ 54,000 พระธรรมขันธ์ หรือ?84,000 เรื่อง แต่วันนี้ถ้าเทศน์ถึง 84,000 เรื่อง ก็คงไม่มีเฉพาะศพคุณโยมห้อย ก็จะมีศพพระเทศน์อีก 2 ศพ พระนั่งฟังอีกหลายสิบศพ และคนนั่งฟังอีกหลายสิบศพ เป็นอันว่าไม่มีใครเผาใครใช่ไหม ก็จึงจะขอนำเอาสูตรพิเศษมาเทศน์กันโดยเฉพาะสำหรับพระสุคตตันตปิฏก?นี้พระพุทธเจ้าทรงเทศน์ไว้ 21,000 หัวข้อ หรือ 21,000 เรื่อง แต่วันนี้จะเทศน์เรื่องที่ 21,000 ฮึ ดีไหมท่านครู เป็นสูตรพิเศษ เรียกว่า สูตรโยมห้อย หรือว่าถ้าจะกล่าวเป็นภาษาตลาด เรียกว่า สูตรห้อย หรือ ห้อยสูตร สูตรนี้เขาแปลว่าเรื่อง เป็นเรื่องของ คุณโยมห้อย เพราะว่า

คุณโยมห้อย มีปฏิปทาเป็นกรณีพิเศษมาก?บรรดาท่านพุทธบริษัทที่อยู่ไกลอาจจะไม่ทราบเหตุ ปรากฏว่าตั้งแต่ต้นมาในสมัยที่อาตมายังอยู่?วัดปากคลองมะขามเฒ่า?อยู่กับพระองค์นั้นน่ะที่นั่งอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวจะทะเลาะนี่ อยู่นั่นมาท่านก็ทำบุญกุศลจิตใจเป็นมหากุศลตลอดมา?เป็นอันว่าคำวาจาใดที่กล่าวไว้ว่าจะช่วย ก็ไม่เคยขาดมาถึงวาระแห่งการบำเพ็ญกุศลตามกำหนดต้องทำครบถ้วนทุกอย่าง?ถือว่าเป็นผู้มีสัจธรรม?เป็นพิเศษครั้นมาอยู่ที่วัดท่าซุงนี้ท่านก็ตามมาตลอดเวลา แต่เรื่องอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นนักบุญธรรมดา แต่ว่ามีความดีเป็นพิเศษ เพราะมีสัจธรรม มีสัจจะตรงไปตรงมาตลอดกาลตามเวลาจริงๆ อันนี้ควรสรรเสริญ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากและข้อสำคัญที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง บางท่านยังไม่ทราบ

ก็คือเวลาป่วย ป่วยมากก็ดีป่วยน้อยก็ดีสติสัมปชัญญะของคุณโยมห้อยไม่เคยขาด ในบางครั้งลมหายใจเกือบจะขาด เกือบจะไม่รู้สึกตัวเท่าคนธรรมดา ถ้าไปถามเขาว่า เวลานี้จิตมีความต้องการอะไร ท่านจะตอบอยู่ 2 ประการ คือ

1. เห็นพระกำลังไหว้พระ

แล้วประการที่ 2 จิตต้องการพระนิพพาน?มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว คือเห็นพระ เห็นพระพุทธเจ้านี่ก็หมายถึงนิพพาน และจิตใจเวลานั้นถ้าลืมตามาท่านจะตอบได้ทันที ว่าเวลานี้ต้องการพระนิพพานถามว่าโยมมีความอาลัยในขันธ์ 5 ไหม ท่านบอกว่าไม่เคยมีความสนใจเลย ขันธ์ 5 นี้ไม่ดี ขันธ์ 5 นี้เป็นภัย?นี่ล่ะ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอารมณ์ใจแบบนี้ องค์สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นผู้มีสติสมบูรณ์แต่เวลาที่กำลังป่วยไข้ไม่สบายนอนเงียบสงัด คล้ายๆอาการใกล้ๆ จะตายแต่ปรากฏว่า เจ๊กิมกี ก็ดีคนหลายคนก็ดี โห่หลายครั้งเป็นอันว่าเวลาที่ท่านทำท่าเหมือนจะหมดลมลงไป ทุกคนร้องไห้กัน แต่อาตมภาพมองเห็นอาการก็ดีใจทุกที

คำว่าดีใจในที่นี้เพราะว่าทราบจริยาของจิตดีว่าจิตของ?ยมห้อย สว่างไสวมาก และเมื่อจิตทรงธรรมอยู่อย่างนี้ และตัวอย่างในสมัยขององค์สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมามพุทธเจ้าก็มีอยู่คือ ว่าในสมัยขององกค์สมเด็จพระบรมครูยังทรงมีชีวิตและก็ปรากฏว่ามีท่านธัมมิกอุบาสก?เป็นผู้มีสติสมบูรณ์แบบนี้ท่านหนึ่งและก็ด้วยเจตนาของ?สาตกีเทพธิกา?ท่านมีจิตจับในกุศลอย่างหนึ่งแล้วก็?ท่านโคธิกะ?ผู้มีความเกลียดในร่างกายอีกท่านหนึ่ง ทั้ง 3 ท่านนี้มีอานิสงส์โดยรวมก็เหมือนกัน คือ สุคติ โลก สวรรค์ สุคติ แต่ว่าการไปไม่เสมอกัน?ท่านโคธิกะ ไปนิพพาน?และก็?ท่านธัมมิกอุบาสกไปสวรรค์ชั้นดุสิต

สาตกีเทพธิกา?ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์?แต่เรื่องนี้ข้อความละเอียดเป็นประการใด?ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังตอนปุจฉาวิสัชนา ต่อนี้ไปกระผมก็ขออารธนาพระคุณเจ้า?ท่านพระครูวิชาญชัยคุณ?ได้โปรดดำเนินเรื่องสักรวาทีต่อไป พระคุณเจ้าค่ะแก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2012 เวลา 15:26 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)


alt?

สำหรับการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้

จะขอนำปฏิปทาท่านผู้เฒ่ามาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

หรือการทรงกำลังใจ แต่ทว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

หรือว่าพระโยคาวจรทุกท่าน อย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ

เรื่องการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธินี่มีความสำคัญมาก

โดยเฉพาะอานาปานสติกรรมฐานนี่ให้ทรงตัว

แล้วก็จริต ๖ ประการ ใคร่ครวญอยู่เสมอ จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้นิวรณ์

นี่อันดับต้น ถ้าอันดับต้นเรายอมแพ้นิวรณ์ เราก็ไม่อาจจะทรงฌานได้แล้ว

ก็จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้กิเลส ถ้าเรายอมแพ้กิเลสแล้ว

เราก็ไม่สามารถเป็นพระอริยเจ้าได้?คุณธรรมที่เป็นเครื่องบำรุงใจ

ดูตัวอย่างท่านมหาบาลที่ผ่านมาแล้วใช้กำลังใจส่วนนี้ให้เหมือนท่าน

จงคิดว่าท่านเป็นฆราวาส ท่านเป็นกฎุดพี หรือว่าเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มาก

ท่านยังสามารถตัดสินใจอย่างนั้นได้แล้วก็เรา ถ้าจะกล่าวกัน ท่านมีกี่นิ้ว

เรามีกี่นิ้ว หรือว่าท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างไร มีอาการสามสิบสาม

หรือสามสิบห้า ความจริงท่านก็มีอาการสามสิบสองเป็นร่างกายเท่ากับเราเรา

ก็มีกาอาการสามสิบสองท่านกินข้าว เราก็กินข้าว ท่านเป็นคนเราก็คน

ถ้าหากว่าท่านเป็นคนดีได้?เราเป็นคนดีไม่ได้ เรามันก็เลวเกินไป

(ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า หน้า ๕๖)


รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

การทรงฌาน โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2009
การทรงฌาน? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือ กรรมฐาน ๔๐ โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ได้พากันสมาทานพระกรรมฐานและสมาทานอุโบสถศีลแล้ว ต่อแต่นี้ไปก็เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะพากันเจริญสมาธิจิต ในอันดับแรกของการเจริญสมาธิจิต สิ่งที่ต้องตั้งไว้เป็นอารมณ์รักษาไว้ด้วยดี นั่นก็คือลมหายใจเข้าออก พยายามรักษากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ... อ่านเพิ่มเติม...
คำพ่อสอน รู้ทุกข์
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2010
? ? อริยสัจเขาสอน 2 อย่างเท่านั้น สำหรับอีกสองอย่าง ไม่มีใครเขาสอนหรอก อย่างนิโรธะแปลว่าดับอันนี้มันตัวผล ไม่ต้องสอน มันถึงเอง มรรคคือปฏิปทา เข้าถึงความดับทุกข์ มันก็ทรงอยู่แล้ว คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่อริยสัจ เข้าตัดสองตัว คือ ทุกข์กับสมุทัยนี่เท่านั้น หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ?  
ธรรมปกิณกะ ๒ - สรุปสมหาสติปัฏฐาน
ศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2012
สรุปสมหาสติปัฏฐาน สำหรับวันนี้? เรามาสรุปเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตร??? คำว่าสรุปนี่แสดงว่าที่สอนมาแล้วจบแล้ว?? แต่ความจริงมหาสติปัฏฐานสูตร???? ถ้าเราศึกษาจบท่านบอกว่ายังไม่เป็นพระอริยเจ้าต้องปฏิบัติเป็นอนุโลมและปฏิโลมไปอีก????? จึงจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า??? ตามพระบาลีท่านบอกว่า?? ถ้าใครศึกษามหาสติปัฏฐานจบ?? แล้วก็ถ้ามีบารมีแก่กล้า??... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส (ตอนที่ ๗)
เสาร์, 14 พฤศจิกายน 2009
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส (ตอนที่ ๗) ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ โยมน้อยจังหวัดเชียงรายและคณะ ได้ทำเครื่องบายศรีชุดใหญ่ ในงานบวงสรวงงานกฐิน ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ รวมทั้งงานเทปูนหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปานและหลวงพ่อหน้าตัก ๘ ศอกงานกฐินตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน คณะสัตวแพทย์สุรพงษ์ ปัณฑวังกูร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และชาวนาเฉลียง หนองไผ่,หล่มสัก... อ่านเพิ่มเติม...
มหาสุตโสมชาดก พระเจ้าสุตโสมเว้นบาปเพราะฟังธรรมของกาฬหัตถี
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010
มหาสุตโสมชาดก พระเจ้าสุตโสมเว้นบาปเพราะฟังธรรมของกาฬหัตถี พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภเรื่องพระอังคุลิมาลเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้. ตั้งแต่พระอังคุลิมาลเถระนั้น ได้กระทำความสวัสดีแก่หญิงผู้มีครรภ์หลงด้วยทำความสัตย์ แล้ว จำเดิมแต่นั้นมาก็ได้อาหารสะดวกขึ้น... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิตในอสุภกรรมฐาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? นิมิตในอสุภกรรมฐาน อสุภกรรมฐานก็มีนิมิตเป็นเครื่องกำหนดในการเข้าถึงเหมือนกสิณ แต่ต่างจากกสิณตรง ที่เอารูปซากศพเป็นนิมิต ไม่ยกเอาธาตุหรือสีภายนอกเป็นนิมิต นิมิตในอสุภนี้ก็มีเป็นสองระดับ เหมือนกัน คือ ๑. อุคคหนิมิต ได้แก่ นิมิตติดตา คือ รูปเดิมที่กำหนดจดจำไว้ และ ๒. ปฏิภาคนิมิตได้แก่ นิมิตที่เป็นอัปปนาสมาธิ คือ รูปต่างจากภาพเดิมดังจะได้ยกมา... อ่านเพิ่มเติม...
ความผิด ในความถูก พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
? ? ? ความผิด ในความถูก พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ๑.จะหลุดพ้นได้ต้องเริ่มจากการเห็นโทษ? ให้เอาจิตพิจารณากายนี้ให้รู้จัก เมื่อรู้จักแล้วมันก็เป็นสิ่งไม่แน่นอน เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้น เมื่อเห็นเช่นนี้ จิตใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายในใจในกายนี้ว่าไม่แน่นอน ไม่คงเส้นคงวา ก็อยากจะหาทางออก หาทางพ้นทุกข์... อ่านเพิ่มเติม...
ลักษณะแห่งพระสุตตันตปิฎก โดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2010
ลักษณะแห่งพระสุตตันตปิฎก พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ตีพิมพ์ใน วารสาร ธรรมจักษุ ปีที่ ๘๒ ฉบับที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาดีแล้ว กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด แต่ก็คงย่นลงในปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรมนั้นแหละ ในยุคเบื้องต้นครั้งพุทธกาล มีแต่ธรรมวินัย ตัดออกเป็น ๒ คือ ธรรม ๑ วินัย ๑... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - พระนิพพานไม่สูญ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
พระนิพพานไม่สูญ ท่านนักปฏิบัติได้กำหนดกรรมฐานในอุปสมานุสสตินี้แล้ว ท่านอาจจะต้องประสบกับปัญหายุ่ง สมองในเรื่องพระนิพพานอีกตอนหนึ่ง เพราะบรรดานักคิดนักแต่งทั้งหลาย ได้พากันโฆษณามาหลาย ร้อยปีแล้วว่า พระนิพพานเป็นสภาพสูญ แต่พอมาอ่านหนังสือของพระอรหันต์ท่านเขียน คือหนังสือวิสุทธิมรรค ท่านกลับยืนยันว่า พระนิพพานไม่สูญ ดังท่านจะเห็นตามบาลีทั้ง ๘... อ่านเพิ่มเติม...
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๓ "บูชาบุคคลที่ควรบูชา"
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2009
มงคลที่ ๓ "บูชาบุคคลที่ควรบูชา" ตานี้ มาบันไดขั้นที่ ๓ ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า?ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ?นี่มงคลที่ ๓ ท่านกล่าวว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชา จัดว่าเป็นมงคล แล้วคนที่เราควรบูชา อย่าเอากันไกลเลย เอากันใกล้ ๆ ดีกว่า คนที่ควรบูชาก็คือคนที่เป็นบัณฑิตนั่นแหละ จะได้ไม่ต้องพูดกันมาก ไม่ยังงั้นหนังสือเล่มนี้มันโตแย่แล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
บวชเณรที่วัดถ้ำผาปู่ ตอนที่ 10 แพ้เณรเปี๊ยก
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
? ตอน แพ้เณรเปี๊ยก วันนี้ตื่นตี 3 สวดมนตร์ทำวัตร ทำสมาธิ แล้วไปบิณบาตร วันนี้ไปสายเดียวกับเณรเปี๊ยกเจ้าเก่า? ตอนนี้เราซี้กันแล้ว ไม่มีชิงดีชิงเด่นถือยศถือศักดิ์ ถือพรรษากันแล้ว ไปสายไกล? สายน้ำภู? สองสามวันมานี่ไม่ได้ทำธุดงค์วัตรฉันในบาตรเลย เพราะได้แต่ของประหลาดๆ ปลาแห้งกับข้าวแบบนี้? ฉันไม่เป็น เลยอาศัยกับข้าวของครูบาองค์อื่นๆ?... อ่านเพิ่มเติม...
ทางสายสู่พระนิพพาน - ทบทวนความรู้เดิม
พุธ, 26 สิงหาคม 2009
ทบทวนความรู้เดิม โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแล้ว วันนี้เราก็มาทบทวนความรู้เดิมกันอีกและก็จะต่อไปถึงอรหันตมรรคเบื้องต้น สำหรับการศึกษาเดิม ในอันดับแรกเราศึกษาเพื่อให้อารมณ์เป็นสมาธิ คือ พื้นฐานเดิมมีการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เพราะว่า?อานาปานุสสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียด... อ่านเพิ่มเติม...
แหวนทองเนื้อเก้า "ที่กลางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
เสาร์, 28 กรกฏาคม 2012
แหวนทองเนื้อเก้า "ที่กลางใจ" สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แสงส่องใจ อาสาฬหบูชา ๒๕๔๗ ? อำนาจความรักอย่างใหญ่ยิ่งจริงใจใสสะอาดเคยปรากฏงดงามแล้วแก่จิตใจ ที่เคยได้ฟังเล่าจาก ผู้ประสบผลงดงามอย่างชื่นใจที่สุดคือ ญาติโยมผู้หนึ่งเคยได้ยินกิตติศัพท์มหัศจรรย์ของ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ ที่เล่าขานกันว่า... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวพระศุกร์ (ตอน ๑)
ศุกร์, 18 กันยายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวพระศุกร์ (ตอน ๑) โดย ส.ธ. บรรดาลูกรักทั้งหลาย วันนี้ตรงกับวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ วันนี้เรื่องของจุไรจะไปเที่ยวเฉพาะโลกพระศุกร์ เป็นอันว่า ๒ ตอนนี่ไปเฉพาะดาวพระศุกร์อย่างเดียว ขอรวบรัดตัดความ หลังจากที่คุณแม่ตำหนิหรือว่าเตือนจุไรว่าการทำสมาธิของจุไรยังช้ามากนัก... อ่านเพิ่มเติม...