Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(2 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ทานบารมี

alt

?

บุคคลใดให้ทานด้วยตนเอง ไม่ชักชวนคนอื่น ตายแล้วจากชาตินี้

เกิดไปชาติใหม่จะเป็นคนมีความร่ำรวยมาก

แต่ไม่มีพวกพ้อง บุคคลใดไม่ทำบุญด้วยตนเอง แต่ชอบชวนคนอื่นอย่างพวกทายก

พวกทายกน่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำบุญนักแต่ที่ท่านทำบุญมากก็มีนะ ไม่ใช่ทุกคน

ชอบบอกบุญกับชาวบ้าน ให้เขาทำบุญกัน แต่ตัวเองไม่ทำ

ถ้าอย่างนี้ตายจากชาตินี้ไปแล้วเกิดชาติใหม่จะเป็นคนจน แต่ว่ามีพรรคพวกมาก พออาศัยได้

บุคคลใดทำบุญด้วยตนเองด้วย ชักชวนบุคคลอื่นด้วย

ทำบุญร่วมกันตายแล้วจากชาตินี้ไปเกิดชาติใหม่

จะเป็นคนร่ำรวยด้วย จะมีพรรคพวกมากด้วย บุคคลใดไม่ทำบุญไม่ให้ทานเลย

แล้วก็ไม่ชวนใครให้ทานด้วย ตายจากชาตินี้ไปจะยากจนเข็ญใจ

และไร้พวกสนับสนุน ไร้คนสงเคราะห์

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

มนุษย์สัมพันธ์ HUMAN RELATION
อาทิตย์, 23 สิงหาคม 2009
มนุษย์สัมพันธ์ HUMAN RELATION ? ความหมาย มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะในการดำรงชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยดี มีความผาสุก มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ เพื่อมุ่งให้เกิดความร่วมมือมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์ เป็นการเข้ากับคนเอาชนะใจคนมนุษย์ สัมพันธ์... อ่านเพิ่มเติม...
พระกีสาโคตมีเถรี
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2010
พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในทางผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง กีสาโคตมีเถรีบังเกิดในสกุลคนเข็ญใจ กรุงสาวัตถี ชื่อเดิมของนางว่า โคตมี แต่เพราะตัวผอม เขาจึงเรียกว่า กิสาโคตมี เวลาเจริญวัยแล้วก็ไปสู่การครองเรือน แต่ก่อนที่นางจะมีคู่ครอง เรือน มีเหตุแห่งนิมิตที่บอกว่า นางกีสาโคตมี บุญบารมีให้ปรากฏแก่ตระกูลของสามีซึ่ง เป็นเศรษฐี ดังความย่อว่า ได้ยินว่า ทรัพย์... อ่านเพิ่มเติม...
ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ (ตอนที่ ๑) ทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นคนมีศีล
อาทิตย์, 06 มีนาคม 2011
ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ ? ( สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ ) ประณีต??ก้องสมุทร เตสํ สมฺปนฺนสีสานํ สมฺมทญฺญา วิมุตฺตานํ อปฺปมาทวิหารินํ?มาโร มคฺคํ น วินฺทติ มารค้นหาอยู่ ย่อมไม่พบทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์?อยู่ด้วยความไม่ประมาท หลุดพ้น เพราะรู้ชอบ จาก . . . ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ในฤดูที่ดอกไม้บาน เป็นฤดูที่ยังความรื่นรมย์ให้แก่มนุษย์และสัตว์ ดอกไม้หลากชนิด หลายสี ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๔๖. พระองค์ที่ 10
จันทร์, 08 ตุลาคม 2012
46. พระองค์ที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2487 สงครามโลกเห็นจะยังไม่เลิก อาตมาก็เป็นพระนักเทศน์ กำลังเป็นพระนักเทศน์อยู่ วันหนึ่งชาวบ้านราชบุรีเขานิมนต์ไปเทศน์ วันรุ่งขึ้นเขาก็นิมนต์ไปฉลองบ้าน เขาปลูกบ้านใหม่ ก็ไปสวดมนต์เย็น ตอนนั้นยังเก่งอยู่ ตอนนี้ใครนิมนต์สวดมนต์เย็นไม่เอาแล้ว เขานิมนต์พระ 9 องค์ เจ้าคุณธรรม เข้าใจว่าเสนานี... อ่านเพิ่มเติม...
พระบรมราโชวาท คุณธรรม 4 ประการ
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
พระบรมราโชวาท คุณธรรม 4 ประการ พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย คราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฆราวาสธรรม? ?"ฆราวาสธรรม 4" เป็นหลักธรรมคำสอน ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง และบำรุงให้เจริญงอกงามโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนา... อ่านเพิ่มเติม...
วิมานคอยอยู่แล้ว จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม๖
เสาร์, 19 กันยายน 2009
วิมานคอยอยู่แล้ว จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๖ โดย พระราชพรหมยาน ? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันที่บันทึกวันนี้ยังเป็นวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๒ วันนี้ให้นามว่า วิมานรอ อยู่แล้ว แต่ก่อนจะพูดถึงวิมานรออยู่แล้วนี่เรื่องไม่มาก ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเอง ก็จะขอพูดเรื่องความเป็นพระอรหันต์ก่อน พระอรหันต์จะเป็นได้ต้องตัดสังโยชน์ ๑๐ ประการ คอยฟังให้ดีนะ ๑.... อ่านเพิ่มเติม...
เบญจสีลสมาทานนิยเถราปทาน ว่าด้วยผลแห่งการรักษาเบญจศีล
อังคาร, 22 กุมภาพันธ์ 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ ตอนที่ ๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เบญจสีลสมาทานนิยเถราปทานที่ ๔ (๒๔) ?????????????????? ว่าด้วยผลแห่งการรักษาเบญจศีล ????? [๒๖] เวลานั้น เราเป็นคนทำการรับจ้างอยู่ในนครจันทวดี เรามัวประกอบ ?????????? ในการนำมาซึ่งการงานของผู้อื่น จึงไม่ได้บวช โลกทั้งหลายถูกความมืด ??????????... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ
ศุกร์, 13 สิงหาคม 2010
ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ ?พระเถระรูปนี้ ได้บำเพ็ญบุญสมภารไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ สั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้น ๆ ไว้เป็นอันมาก และการที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นเอตทัคคะถึง ๒ ประการเช่นนั้น ด้วยเหตุ ๒... อ่านเพิ่มเติม...
สัมมาทิฏฐิ ๑ เบื้องต้นของสัมมาปฏิบัติ (สมเด็จพระญาณสังวร)
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
สัมมาทิฏฐิ ๑ เบื้องต้นของสัมมาปฏิบัติ ›››››สมเด็จพระญาณสังวร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
ชีวิตนี้น้อยนัก (ต่อ) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2009
ชีวิตนี้น้อยนัก (ต่อ) พระธรรมเทศนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครูอาจารย์ท่านสำคัญ ๆ ท่านรับรอง และพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรอง ว่าชาติในอนาคตมีอยู่สำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นได้ และการทำกิเลสให้หมดสิ้นนั้น คนเป็นจำนวนมาก? ทำไม่ได้ในเวลาอันสั้น? ทั้งยังมีคนเป็นจำนวนมาก? ไม่สนใจจะทำให้กิเลสหมดสิ้น... อ่านเพิ่มเติม...
สนทนาหลังกรรมฐาน ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน 2526
ศุกร์, 02 กรกฏาคม 2010
? สนทนาหลังกรรมฐาน ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2526 ที่จริงฉันมานี้ ฉันต้องการให้ทุกคนปฏิบัติอยู่ข้อเดียว ที่ต้องมา ที่มาอเมริกาคราวนี้ คือว่า 1. คิดไว้ว่า ทุกคนมีชีวิตนี้ ชีวิตนี้มันต้องตาย และก็ 2. ให้ทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ ด้วยปัญญา อย่าเคารพด้วยการไร้ปัญญา... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ ธุดงค์ภาคอีสาน ตอนที่ ๒
ศุกร์, 28 สิงหาคม 2009
ธุดงค์ภาคอีสาน? ตอนที่ 2จาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ วันที่ 20 พฤษภาคม 2534 หลังจากที่ห้ามบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว? คนทั้งหมดก็พากันขับไล่คน 2 คนไป?? ก็ถามว่า คน 2 คน เป็นคนที่นี่ หรือที่ไหน? ชาวบ้านบอกว่า? ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย? ก็มีอยู่ 2-3 คน? บอกว่า ผมจะต้องตามล้างให้ได้คนนี้ ก็เลยบอกว่า โยม อย่าทำเลย?... อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมเทศนาเรื่อง เทโวโรหณสูตร พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เสาร์, 20 มีนาคม 2010
? พระธรรมเทศนาเรื่อง เทโวโรหณสูตร พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2533 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 1. กาลก่อนเกิด
จันทร์, 28 กันยายน 2009
? ตอนที่ ๑ กาลก่อนเกิด ? ท่าน เล่าว่าก่อนเกิดในชาติปัจจุบันนี้ ท่านนั่งเล่นอยู่พรหมชั้น ๖ อยู่ได้ไม่นานก็ลงมาเกิดอีก สาเหตุเนื่องมาจากหัวหน้าคณะของท่านซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และเคยเป็นพ่อของ ท่านด้วย ก็คือหลวงพ่อของเรานี่แหละ จะกลับลงไปเกิดใหม่อีกครั้งและจะเป็นวาระครั้งสุดท้ายในการเกิดครั้งนี้ใน คราวนั้นพวกพรหม... อ่านเพิ่มเติม...
ล่าพระอาจารย์ และท่องเชียงแสน - หลวงปู่คำแสน คุณาลังกาโร (วัดป่าดอนมูล สันกำแพง)
อังคาร, 25 สิงหาคม 2009
? หลวงปู่คำแสน คุณาลังกาโร (วัดป่าดอนมูล สันกำแพง) วันที่ ๒๘ มกราคม เริ่มต้นด้วยการไปนมัสการหลวงปู่คำแสนเป็นวาระแรก หลวงปู่องค์นี้ความจริง ว่า จะนมัสการท่านเมื่อครั้งมานมัสการครั้งที่ ๑ แต่ว่าตารางกำหนดเวลากระชั้นเกินไป เลยต้องข้ามรายการนี้ พึ่งจะมาได้ฤกษ์ในคราวนี้แหละ ต่อไปเป็นการสนทนาถอดจากเทป และแปลงเป็นภาษาไทยกลางแล้วละ หลวงปู่คำแสน?(ค) :... อ่านเพิ่มเติม...