Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

สีลัพพตปรามาส จิตตปรามาส ปัญญาปรามาส (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

?

alt

?

ด้านสมาธิก็ฝึกซ้อมไว้เป็นปกติ เวลาฝึกซ้อมไม่ต้องไปนั่งหลับตา หลับตามันไม่เก่ง

ลืมตาอยู่อย่างนี้แหละให้จิตมันทรงสมาธิ ลืมตาอยู่อย่างนี้แหละให้จิตมันทรงตัว

ยอมรับนับถือกฏของธรรมดาและความเป็นจริง เห็นอะไรเข้าตายหมด เห็นคนคนตาย

เห็นสัตว์สัตว์ตาย เห็นวัตถุธาตุ วัตถุธาตุพัง แล้วก็นึกถึงว่าเราจะต้องตายเหมือนกัน

นี่ต้องถอยหน้า ถอยหลัง จะก้าวไปแต่ข้างหน้าแล้วก็ไม่เหลียวหลัง

ท่านทั้งหลายที่ระงับความวุ่นวายของจิตไม่ได้นั้นน่ะ เขาเรียกว่า สีลัพพตปรามาส

เป็นผู้ลูบคลำในศีล จิตตปรามาส ลูบคลำในสมาธิ ปัญญาปรามาส

ลูบคลำในวิปัสสนาญาณ?ทำเท่าไรเท่าไรก็ไม่พ้นความวุ่นวายของจิต

มีอารมณ์หุนหันพลันแล่นโฉงเฉงโวยวาย ปราศจากเหตุผล

คนประเภทนี้ทำกี่แสนกัปก็ลงนรก

เพราะสักแต่ว่าปฏิบัติ ไม่รู้จักพิจารณาจิตตัวเองว่า ดีหรือชั่ว

?

โอวาทหลวงพ่อ เล่ม 1 ข้อ 148/61

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพาน พ่อสอนลูก
จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2010
ลูกรักทั้งหลาย จงจำไว้ว่าท่านกับเรามีสภาวะเหมือนกัน คือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนไปในท่ามกลาง และก็มีการสลายตัวไปในที่สุด ท่านกับเราก็เสมอกันเสมอกัน โดยไตรลักษณ์คืออนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ ทุกขัง เมื่อมีความเป็นอยู่ต้องทำมาหากินทางอาชีพ ทำการงานเลี้ยงชีพสุขบ้างทุกข์บ้าง ไปตามสภาพของคนที่มีชีวิต ในที่สุดชีวิตก็สลายตัวไป... อ่านเพิ่มเติม...
พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ
พุธ, 21 เมษายน 2010
? ? พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ ? ? กับสถานที่ประดิษฐานอันสำคัญในประเทศไทย ลังกา?อินเดีย แหล่งกำเนิดอารยธรรม อันเจริญรุ่งเรืองแต่เก่าก่อน ทั้งด้านการปกครอง ศาสนา พิธีกรรม มีการเผยแพร่สู่ถิ่นอื่น ๆ โดยเฉพาะเมืองที่ผู้ปกครองหรือผู้นำที่เข้มแข็ง จะมีการสืบ ความรู้แขนงต่าง ๆ ที่รับมาจากลังกา และอินเดีย... อ่านเพิ่มเติม...
เกร็ดธรรมะ
อาทิตย์, 06 ธันวาคม 2009
เกร็ดธรรมะจากหนังสือของพระอาจารย์วิรัช ต่อ ปกิณะกธรรม เริ่มเป็นอริยะ?? พยาบาทเริ่มลดก่อนเป็นอริยะ? ต้องประกอบด้วยทิพจักขุญาณปุพเพนิวาสานุสติ ญาณ?? ระลึกชาติได้คนมีผลแล้ว?? ไม่ต้องทำแบบนั้น?? ผลเขาดูที่นี่?? ไปดูอะไรลืมตายไหม ?เคารพพระรัตนตรัยไหม?ศีลบริสุทธิ์ไหม?ถ้ามีกรรมบถ ๑๐?? เป็นโสดาบันชั้นกลาง?? หรือ สกิทาคามีโคตรภู?? รัก?? แต่ไม่ผิดกาเมโลภ??... อ่านเพิ่มเติม...
อริยสัจโดยย่อ ต่อ
เสาร์, 06 มีนาคม 2010
อริยสัจโดยย่อ ต่อ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? พระพุทธเจ้า ว่า ร่างกายนี้ผู้เดียวสำหรับเรา ยังสอนตัดเข้าไปอีกว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของ ? เรา มันเป็นเรือนร่างที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวเป็นบ้านเช่าเท่านั้น กิเลส ตัณหา อุปทานและ ? อกุศลกรรม สร้างขึ้นมาให้เราเช่าชั่วคราว และมันก็อยู่ได้ไม่นาน ไม่มีการทรงตัว ทรุด ? โทรมอยู่ตลอดเวลาไม่ช้ามันก็พัง... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตรเรื่อง..อุมาฑันตี
อาทิตย์, 20 กันยายน 2009
? พระสูตร เรื่อง .. อุมาฑันตี โดยพระราชพรหมยาน วันนี้จะนำจุดหนึ่งใน "ทานมัย" ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสไว้ใน พระธรรมบทขุททุกนิกาย ความมีอยู่ว่า? เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในเมืองพาราณสี เวลานั้นสมเด็จพระมหามุนีทรงปรารภ "อุมาฑันตี" เป็นเหตุ องค์สมเด็จพระบรมโลกเชณฐ์จึงนำเรื่องนี้มา... อ่านเพิ่มเติม...
อย่าถือปริมานการปฏิบัติเป็นสำคัญ
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2011
...การเจริญ "สมถภาวนา วิปัสสนาภาวนา" อย่าถือปริมานการปฏิบัติเป็นสำคัญ จะไปนั่งคุยกับชาวบ้านว่าฉันทำมา ๙ ปี ๑๐ ปี?อย่าไปคุย ขายขี้หน้าเปล่า ๆ ควรจะคุยกะเขาว่า เวลานี้ฉันตัดความรักความเยื่อไยในโลกเสียได้หมดแล้ว? ไม่ว่าสภาวะของคนหรือสัตว์หรือวัตถุ แม้แต่ร่างกายของฉัน ? ฉันก็ไม่ต้องการฉันอยู่ด้วยความอึดอัด ฉันอยู่ด้วยความรำคาญ ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
โลกีย์ ปัญญา (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
พุธ, 19 พฤษภาคม 2010
โลกีย์ ปัญญา (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) อาจารย์บางคนสอนให้ถือนิมิตเป็นอารมณ์ เมื่อนิมิตไม่เกิด หรือจับเอานิมิตไม่ได้ ถือว่ากิเลสหนา บุญบารมีไม่มี ผู้ฝึกหัดตามเลย ท้อแท้เลิกทำกรรมฐานไปก็มี ผู้ไม่เกิดทำเท่าไรๆก็ไม่เกิดนิมิต บางคนทำประเดี๋ยวเดียวก็เกิดนิมิตขึ้นมาแล้ว นั่นเป็นเพราะบุญวาสนา ของเขาเคยทำมาแต่ก่อน แลใจเขาน้อมลงแน่วแน่เต็มที่นิมิต ... อ่านเพิ่มเติม...
แสงส่องใจ ที่ระลึกวิสาขบูชา 2547
ศุกร์, 18 พฤษภาคม 2012
แสงส่องใจ ที่ระลึกวิสาขบูชา 2547 พระธรรมเทศนา?สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช คาเม วา ยทิวารญฺเญ นินฺเน วา ยทิวา ถเล ยตฺถํ อรหนฺโต วิหรนฺเต ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใด คือบ้านก็ตาม ป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม ที่นั้นย่อมเป็นภูมิน่ารื่นรมย์ นี้เป็นพระพุทธภาษิต เมื่อ 2627 ปีมาแล้ว ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๔๖. ใช้ปัญญาคุมศีลและสมาธิ
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
ใช้ปัญญาคุมศีลและสมาธิ โอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแล้ว ต่อไปนี้เป็นโอกาสที่จะชำระจิตให้หมดจากกิเลส คือการที่เราจะชำระจิตจากกิเลสเบื้องสูง หรือว่ากิเลสใหญ่ให้ออกไปจากจิต คราวนี้เราต้องมาดูกิเลสประจำใจ ที่เรียกว่ากิเลสเล็กยังมีอยู่ในใจหรือเปล่า นี่การเจริญพระกรรมฐาน ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๒. ผีแขก
พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2012
? ? 2. ผีแขก จาก หนังสือ เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม 1 เรื่องที่สองนี่ขอให้นามว่าผีแขกวัดบางนมโค แล้วก็คงจะมีผีอื่นติดตามมาด้วยเท่าที่จะนึกออก เอากันแต่เพียงนึกออก ถ้ายังนึกไม่ออกละก็ ก็ไม่เล่าให้ฟัง ? สำหรับผีแขกนี่ผู้พูดพบเมื่อสมัยบวชใหม่ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2480 ผู้พูดก็พึ่งบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาใหม่ๆ แล้วก็เจริญพระกรรมฐานกับหลวงพ่อปานตามสมควร... อ่านเพิ่มเติม...
พระมหาทองปอนด์ตาย จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๖
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
? พระมหาทองปอนด์ตาย? จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๖ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ตรงกับวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๒ เป็นวันบันทึกเสียง แต่ว่าการพูดวันนี้จะเป็นการพูดในรายการ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๒ ทั้งนี้ ก็เพราะว่าตอนเช้ามืดตอนตี ๔ ของวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๒ ตื่นขึ้นจากนอกเวลาตี ๒เศษๆ เพราะเวลานั้น เป็นเวลาเจริญกรรมฐานในตอนดึก เป็นประจำวัน ... อ่านเพิ่มเติม...
ทางสายสู่พระนิพพาน - อารมณ์ของพระโสดาบันและพระสกิทาคามี
เสาร์, 15 สิงหาคม 2009
อารมณ์ของพระโสดาบันและพระสกิทาคามี การทรงจิตในด้านหิริและโอตตัปปะ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจศึกษาข้อวัตรปฏิบัติ ในตอนก่อนได้พูดถึงจริยาของการปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบัน แต่ในตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพระโสดาบันขั้นสัตตักขัตตุงมากกว่า ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าเราใช้การพิจารณา อันดับแรก พิจารณาถึงความตายเป็นอารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - ปฏิปทาของหลวงพ่อปาน - ชื่ออภิญญาโลกีย์
พุธ, 03 ตุลาคม 2012
? ? ชื่ออภิญญาโลกีย์ จาก หนังสือ?ประวัติหลวงพ่อปาน ? ? ๑. อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้ ๒. ทิพยโสตญาณ มีประสาทหูเป็นทิพย์ ๓. มโนมยิทธิ มีฤทธิ์ทางใจ ถอดกายใจออกท่องเที่ยวได้ ๔. ทิพยจักษุญาณ มีอารมณ์เป็นทิพย์ คล้ายตาทิพย์ ๕. จุตูปปาตญาณ รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหน สัตว์ที่มาเกิดนี้มาจากไหน ๖. เจโตปริยญาณ รู้อารมณ์ใจของคนและสัตว์ ๗. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ... อ่านเพิ่มเติม...
พรหมวิหาร ๔ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
พรหมวิหาร ๔? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือ กรรมฐาน ๔๐ สำหรับวันนี้? ความจริงคิดว่าจะจบ? สมถะภาวนา เว้นไว้แต่อรูป ๔ ประการ? ยังมีพระท้วงว่าขาดพรหมวิหาร ๔ ไปอาจจะพลั้งเผลอไป วันนี้ก็จะขอพูดเรื่องพรหมวิหาร ๔ ในด้านสมถภาวนา ความจริงพรหมวิหาร ๔ นี้เป็นกรรมฐานเลี้ยงทั้งศีล? เลี้ยงทั้งสมาธิ เลี้ยงทั้งปัญญา เพราะว่ามีพรหมวิหารสี่เสียอย่างเดียว... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อาหาเรปฏิกูลสัญญา - พระรัฐบาลฉันอาหารทิ้ง
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
พระรัฐบาลฉันอาหารทิ้ง พระรัฐบาลเป็นพุทธสาวก เป็นพระอรหันต์ ท่านไปเยี่ยมบ้าน ไม่มีใครจำท่านได้ ไม่มีใคร เขาใส่บาตร ท่านยืนอยู่ใกล้บ้าน บังเอิญหญิงสาวใช้เอาอาหารเหลือบริโภคออกมาเทนอกบ้าน ท่าน เห็นเข้า ท่านจึงพูดว่า ดูก่อนน้องหญิง ถ้าของนั้นเป็นของที่ทิ้งแล้ว ขอน้องหญิงจงเทลงในบาตร ของเรา เมื่อนางเทของลงในบาตร ท่านก็นั่งฉันตรงนั้น เรื่องอาหารนี้... อ่านเพิ่มเติม...