Get Adobe Flash player

พ่อสอนลูก

(2 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

alt

พ่อสอนลูก

*** คนดี คือคนมีเมตตาปรานีต่อเพื่อน กับสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วย

สังคหวัตถุ

๑. ให้กันด้วยวัตถุ

๒. มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รัก

๓. ช่วยกิจการงานของเพื่อน

๔. ไม่ถือตัว ไปที่ไหนทำตนเสมอกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในใจของลูก ลูกปฏิบัติได้ พ่อจะมีความสุขใจมาก

พ่อมีชีวิตอยู่ พ่อก็มีความสุข พ่อตายไปแล้วเมื่อใด พ่อก็มีความสุขใจ

หรือตายอย่างนอนตาหลับ ทั้งนี้ เพราะลูกของพ่อเป็นคนดี

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วน เพียงแนะนำแต่เพียงหัวข้อย่อ ๆ

ก็บรรลุมรรคผลทันที

๒. บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล

๓. บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้

๔. พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษหมดทางแนะนำ

คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป

การแนะนำ เป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อยเขาทำตามก็ดี

ไม่ทำตามก็ช่างเอาตัว เรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา

เขาจะคิด จะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด

?

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ประวัติพระวักกลิเถระ
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
ประวัติพระวักกลิเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้พ้นจากกิเลสได้ด้วยศรัทธา ฯ ควร จะได้ทราบว่าการที่พระวักกลิเถระได้รับการสถาปนาในตำแหน่งที่เป็นเลิศเช่น นั้น ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ มีเรื่องอันเป็นอัตถุปปัตติเหตุ คือเหตุเกิดเรื่อง ศรัทธาของคนอื่น ๆ มีแต่ต้องทำให้เพิ่ม ขึ้น ส่วนของพระเถระกลับต้องทำให้ลดลง และ ไม่เพียงเท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
หลงจิตกะล่อน ชยสาโรภิกขุ
เสาร์, 12 กันยายน 2009
? ? ? ? ? หลงจิตกะล่อน ชยสาโรภิกขุ ? ? พระ พุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า พระตถาคตสอนสองเรื่อง เรื่องแรกก็คือ ให้พวกเธอทั้งหลายเห็นบาปโดยความเป็นบาป ข้อที่สอง เมื่อเห็นบาปโดยความเป็นบาปแล้ว ให้รู้จักโทษของมัน ให้เบื่อหน่ายในบาปนั้น ให้คลายกำหนัด ละความยินดี ให้หลุดพ้นจากบาปนั้น คำสอนนี้สั้น แต่ก็มีความหมายที่น่าสนใจ ข้อสังเกตข้อแรกก็คือ... อ่านเพิ่มเติม...
จิตคือพุทธะ โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
จันทร์, 21 กันยายน 2009
? ? จิตคือพุทธะ ? โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล พระพุทธเจ้าทั้งปวง และสัตว์โลกทั้งสิ้นไม่ได้เป็นอะไรเลย นอกจากเป็นเพียง จิต? หนึ่ง นอกจากจิตหนึ่งแล้ว มิได้มีอะไรตั้งอยู่เลย จิตหนึ่ง ซึ่งปราศจากการตั้งต้นนี้ เป็นสิ่งที่มิได้เกิดขึ้น และไม่อาจถูกทำลายได้เลย มันไม่ใช่เป็นของมีสีเขียว หรือสีเหลือง และ ไม่มีทั้งรูป ไม่มีทั้งการปรากฏ ไม่ถูกนับ... อ่านเพิ่มเติม...
กำลัง แห่งความเพียรของมหาบุรุษ ผู้ประสงค์บำเพ็ญพุทธการกธรรม
พุธ, 07 เมษายน 2010
กำลัง แห่งความเพียรของมหาบุรุษ ผู้ประสงค์บำเพ็ญพุทธการกธรรม พระเจ้าสาคร... หมอบด้วยพระอุระแทบเบื้องพระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคแล้ว เปล่งวาจาตั้งปณิธานว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยบุญนี้ แม้ข้าพระองค์ขอจงได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคตมศักยะ” แล้วได้ตรัสว่า “ข้าแต่พระนาถเจ้า แม้พระองค์ตรัสรู้แล้ว ช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ตรัสรู้ได้ฉันใด ... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส ต่อ
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส ต่อ ??? พิมพ์พินัยกรรมหลวงพ่อ วันหนึ่ง ในปีสุดท้ายก่อนหลวงพ่อมรณภาพ หลวงพ่อได้ร่างพินัยกรรมด้วยลายมือหลวงพ่อใน สมุดปกบางแบบสมุดนักเรียน?? บอกอาตมาให้ช่วยพิมพ์ คำไหนอ่านไม่ออกให้ถาม??? เมื่ออาตมา ได้รับสมุด??? ก็นำไปอ่านจนจบ?? คำไหนอ่านไม่ชัด? ก็วงกลมไว้?? ในใจก็คิดอยุ่ว่า? ?น่ากลัว หลวงพ่อจะละขันธ์???... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง..สมาธิ
จันทร์, 14 กันยายน 2009
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เรื่อง..สมาธิ การ ฝึกสมาธิจิต บรรดาท่านพุทธบริษัท ก็ขอน้อมนำเอาพุทธานุสสติกรรมฐานขึ้นมาก่อน ว่าการฝึกสมาธินี่ "สมาธิ" แปลว่า "การตั้งใจ" ให้จิตใจตั้ง ไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจ ถ้าจะไปทางไหน มาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทำด้วยกระดาษก็ดี หรือเขาทำด้วยฟางหรือซังก็ดี ปั้นด้วยดินก็ดี ปั้นด้วยปูนก็ดี... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องของเปรต
ศุกร์, 26 มีนาคม 2010
? เรื่องของเปรต ถ้าอยู่บ้านแล้วก็ว่ามันยุ่ง แต่เรื่องแปลกนะ มนุษย์เราเป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน ออกจากบ้านมาแล้วมันไม่ยุ่ง สบาย แต่ว่าคิดอยากกลับ คือไม่ใช่อะไรหรอก มันยังไปไม่ถึงที่มัน ความรู้สึกนึกคิดของเรายังไปไม่ถึงที่อยู่อย่าง ดี ท่านเรียกว่าวัฏฏะ ไปแล้วก็ดึงกลับมาไม่ถึงที่สุดมัน อย่างง่ายๆ อย่างย่อๆ ก็เรียกว่า เรามาอบรมในที่นี้ มีธุระ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง ของญาณ 4
อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
เรื่อง ของญาณ4 หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ปฐมฌานนี่ เป็นฌานที่หนึ่ง? ที่บรรดาพวกเราเหล่าพุทธบริษัทต้อง ทำให้ได้? เพราะเป็นฌานโลกีย์? อาการ ที่ทรงฌานที่หนึ่งนี้ไม่มีอะไรยาก? เราใช้คำภาวนาและ พิจารณาในขันธ์? 5 ?ก็ดี? ภาวนาบทใดบทหนึ่งก็ดี? หรือว่าจะ พิจารณาลมหายใจเข้าออกก็ดี? ให้จิตมันทรงอยู่อย่าง นี้เป็นปกติ? นี่หมายความว่าไม่ยอมให้ใจของเรา... อ่านเพิ่มเติม...
ยากนักที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ หลวงปู่เสาร์ กันฺตสีโล วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
ยากนักที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ ?เพราะต้องตั้งอยู่ใน ธรรมของมนุษย์ คือ ศีล5 และ กุศลกรรมบท10 จึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ??ชีวิตที่เป็นมานี้ก็ได้ด้วยยากยิ่งนัก ?เพราะอันตรายชีวิตทั้งภายในภายนอกมีมากต่างๆ การที่ได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษ คือ ?พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ก็ได้ด้วยยากยิ่งนัก เพราะกาลที่เปล่าว่างอยู่ ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกยืดยาวนานนัก... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ๗. มรณานุสติกรรมฐาน - นึกถึงความตายมีประโยชน์
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
นึกถึงความตายมีประโยชน์ ประโยชน์ของการนึกถึงความตาย ทำให้เป็นคนไม่ประมาท เพราะรู้ตัวว่าจะตายจะได้แสวงหา ความดีใส่ตัว โดยรู้ตัวว่าชาตินี้จนเพราะชาติก่อนให้ทานไว้น้อย ถ้าชาติหน้าไม่ยากจนอีก ก็พยายามให้ ทานเสมอ ๆ ตามกำลังทรัพย์ที่พอจะให้ได้ และอย่าให้จนหมดตัว จะเกินพอดี ต้องให้พอเหมาะพอดี ไม่เดือดร้อนภายหลังนั่นแหละจึงจะควร รู้ตัวว่ามีโรคมาก... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๒๙. ใครเลี้ยง
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
29. ใครเลี้ยง หลวงพ่อปาน ตอนที่ท่านไปเที่ยวปักษ์ใต้ถึงนครศรีธรรมราช ตอนนี้ขณะที่เดินทางไปถึงจังหวัดประจวบ ไปพักที่อำเภอทับสะแก ระยะเวลาที่ไปถึงก็ประมาณ 5 โมงเช้า ตอนนั้นรถไฟมันเป็นระยะๆ ไปนอนที่จังหวัดเพชรบุรี แล้วเช้ามืดรถไฟก็ไปต่อ สมัยนั้นมีทั้งรถโดยสารและรถสินค้าก็ไปกันแบบประเภทถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง บางสถานีก็จอดเป็นชั่วโมงๆ... อ่านเพิ่มเติม...
รู้จักทุกข์แล้วปล่อยทุกข์ซะ หลวงปู่บุดดา ถาวโร
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
จูงจิตใจให้เข้าสู่มรรค ผล นิพพาน? ให้เข้าสู่ในความไม่เกิดไม่ตาย อย่าได้มาเวียนเกิดในกามภพ รูปภพ อรูปภพ เกิดที่ไหนเป็นทุกข์ที่นั่นเขาจะมีทุกข์ยังไงล่ะ ทิ้งเหตุมันเสียแล้วกัน ดับแต่เหตุมันซิความทุกข์กายทุกข์ใจ เป็นทุกข์อย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นอย่าให้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย อย่าทิ้งวิริยบารมีจนกว่าจะตรัสรู้ธรรมนะ... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญหาของผู้ไม่เคยฝึกมาก่อน จาก หนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เล่ม ๒
อังคาร, 22 กันยายน 2009
ปัญหาของผู้ไม่เคยฝึกมาก่อน (มโนมยิทธิ) ?หลวงพ่อตอบปัญหา หลวงพ่อ : คำว่า มโมนยิทธิ แปลว่า มีฤทธิ์ทางใจ มโนยิทธินี่เป็นการเตรียมอภิญญา จะเรียกวิชชาสามตรง ก็เข้มเกินไป จะเรียกอภิญญาก็ยัง อ่อนอยู่ เป็นการเตรียมอภิญญา เตรียมเพื่อรับอภิญญาหก วิชชาสามจริง ๆ ไปไมได้แต่เห็นได้ นั่งอยู่ตรงนี้ สามารถเห็น เทวดา เห็นพรหม เห็นพระอริยะ สามารถคุยกันได้... อ่านเพิ่มเติม...
อนุรุทธสูตร..มาตุคามประกอบด้วยธรรม เท่าไร เมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาฯ
พุธ, 17 สิงหาคม 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต อนุรุทธสูตร [๑๓๖] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ โฆสิตารามใกล้พระนครโกสัมพี ก็สมัยนั้นแล ท่านพระอนุรุทธะไปยัง วิหารที่พักกลางวัน หลีกเร้นอยู่ ลำดับนั้น มีเทวดาเหล่ามนาปกายิกามากมายพากันเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ อภิวาทแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
คำสอนของพระธุดงค์ เถื่อน
อาทิตย์, 18 กรกฏาคม 2010
คำสอนของพระธุดงค์ เถื่อน ป้ายบอกทางริมถนนพื้นสีขาวตัวหนังสือสีดำ บอกไว้ว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว 5 กม.” ตลอดทางถนนสีดำ แมกไม้ยืนต้น สีเขียวชอุ่ม ท้องฟ้าสีคราม และเทือกเขาที่วางสลับซับซ้อน อากาศเวลานี้กำลังสบายแจ่มใส ข้าพเจ้า หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่า คะแนน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ชื่อ บัวเพชร ประกายสิทธิ์ ... อ่านเพิ่มเติม...