Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน

alt

อัตตา หิ อัตตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา

อัตตนา หิ สุทันเตนะ นาถัง ลภติ ทุลลภัง.

พระพุทธเจ้ากล่าวว่า ตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้

เมื่อเราฝึกฝนตนเองดีแล้ว เราก็จะได้สิ่งที่บุคคลอื่นได้โดยยาก...

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

คำสอน และ อานิสงค์ การปล่อยสัตว์ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
พุธ, 02 มิถุนายน 2010
คำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เรื่องการปล่อยสัตว์ ?นี่ก็แปลกเมื่อปี 08 ฉันเป็นโรคอยู่อย่างหนึ่ง มันเมื่อยปวดทั้งตัว คือมันเกินเมื่อย ให้หมอฉีดยาก็แล้ว หมอให้ ยากินก็แล้ว มันก็ไม่ได้ผลก็เลยมากรุงเทพฯ แล้วเลยไปบางปูไปถึงบางปูก็เจอะคนขายปู 3 ตัว ก็นึกในใจว่า่ ไอ้ปูนี่กวา่ มันจะตาย ก็ถูกมัดอยู่นาน มันก็เมื่อยเหมือนกับเราเหมือนกันปลาก็เคยปล่อยมาแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
ทิพจักขุญาณ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
? ทิพจักขุญาณ นี่ถ้าหากว่าจะดูกันให้แจ่มใสจริง ๆ รู้กันให้แจ่มใสจริง ๆ ก็ต้องทำจิตของเราเข้าสู่อารมณ์วิปัสสนาญาณ แล้วอารมณ์วิปัสสนาญาณนี้ ต้องว่ากันให้ตรง ๆ จริงนะ อย่าปัสฯ ส่งเดช ถ้าปัสฯ ส่งเดชไม่มีผล ถ้าเราได้ทิพจักขุญาณเสียแล้ว การปัสฯ ส่งเดชย่อมไม่มี นี่สำหรับคนดีนะ แต่คนที่เหลิงแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้เหมือนกันบางทีพอได้ทิพจักขุญาณแล้วก็เหลิง ... อ่านเพิ่มเติม...
การเลือกบุคคลให้ทาน คัดมาจากหนังสือ ธัมมวิโมกข์ (วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2010
? การเลือกบุคคลให้ทาน สำหรับบารมีนี่มี 10 อย่าง ท่านขึ้นต้นด้วยทานบารมีก่อน แต่การจะประพฤติทานได้จริงๆ บรรดา เพื่อน ภิกษุสามเณร และ บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง ต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนที่ไร้ปัญญาให้ ทานไม่ได้ คนที่มีทรัพย์สินสะสมไว้มากแสนมาก แต่ไร้การให้ทาน ย่อมเป็นโทษกับตัวเอง มีทรัพย์ กี่หมื่นกี่ล้าน ก็ตาม ถ้าหากเราไม่ให้ทานเราก็เป็นคนโดดเดี่ยว... อ่านเพิ่มเติม...
การรู้จักคุณพระสงฆ์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
เสาร์, 28 พฤศจิกายน 2009
การรู้จักคุณพระสงฆ์ พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ตีพิมพ์ใน วารสาร ธรรมจักษุ ปีที่ ๘๓ ฉบับที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ แต่ก่อน ๆ มา พระเถรเจ้าทั้งหลาย ที่ได้บำเพ็ญเพียรในสมถะหรือวิปัสสนา เมื่อได้ตั้งใจไว้ว่า เราจะทำโลกุตรธรรมให้สำเร็จในเดือนทีแรก ครั้นเดือนแรกไม่สำเร็จ ก็ตั้งใจไว้ว่าเราจะทำให้สำเร็จในเดือนที่ ๒ ครั้นทำในเดือนที่ ๒... อ่านเพิ่มเติม...
วิธีแก้ไขนิวรณ์ 5
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
? วิธีแก้ไขนิวรณ์ 5 เมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นมีวิธีแก้ดังนี้คือ 1.) กามฉันทะ แก้ได้หลายวิธีตามลักษณะของกามฉันทะที่เกิดขึ้น ดังนี้ พิจารณาถึงความจริงที่ว่ากามคุณทั้งหลายนั้นมีสุขน้อยมีทุกข์มาก คือให้ความสุขในช่วงที่ได้มาใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเสมือนเหยื่อล่อให้ติด ครั้นเมื่อติดในสิ่งนั้น ๆ แล้ว ความทุกข์ทั้งหลายก็จะตามมา... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร ปัญจัตตยสูตร ว่าด้วย บทห้า ๓ หมวด. มิจฉาทิฏฐิต่าง ๆ
จันทร์, 12 เมษายน 2010
พระสูตร ปัญจัตตยสูตร ว่าด้วย บทห้า ๓ หมวด. มิจฉาทิฏฐิต่าง ๆ ? [๒๘] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ :- ????? สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้ว ??????? [๒๙] พระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย... อ่านเพิ่มเติม...
สิ่งที่ เป็นกุศล อกุศล และเป็นอพยากตาธรรม
อาทิตย์, 06 มิถุนายน 2010
? สิ่งที่เป็นกุศล อกุศล และเป็นอพยากตาธรรม ? โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภแห่ง วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ ? จ.หนองคายแสดงธรรมเทศนาที่ บ้านลานทอง? นโมตส ภควโต อารหโต สัมมาสัมพุทธส นโมตส ภควโต อารหโต สัมมาสัมพุทธส? นโมตส ภควโต อารหโต สัมมาสัมพุทธส? กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา ติ ณ โอกาสนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนา อันเป็นโอวาทคำสั่งสอน ... อ่านเพิ่มเติม...
จิตอิทธิฤทธิ์-ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๕)
ศุกร์, 29 เมษายน 2011
จิตอิทธิฤทธิ์ ? ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๕) ? พระอาจารย์มั่นมีนิสัยจิตผาดโผดมาตั้งแต่ดั้งเดิม นับตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติกรรมฐานใหม่ ๆ แล้ว จิตผาดโผนของท่านที่ว่านี้คือ เป็นจิต อยากรู้อยากเห็นช่างคิดช่างค้นคว้า มีความอาจหาญยอมตายถึงไหนถึงกัน ขอให้ได้แสวงหาเพื่อที่จะรู้ สิ่งที่อยากรู้ให้รู้แจ้งเห็นจริง... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องความทุกข์ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คำสอนของพระอาจารย์ ทูล ขิปฺปปญฺโณ
พุธ, 03 มีนาคม 2010
คำสอนของพระอาจารย์ ทูล ขิปฺปปญฺโณ?? ? เรื่องความทุกข์ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าตัดเหตุที่ให้เกิดทุกข์ ขาดไปจากใจได้ ก็เท่ากับตัดกระแสของวัฎฎะ หรือความ หมุนเวียนให้หมดไป การพิจารณาวัตถุแต่ละอย่าง ให้ลงสู่หลักสัจธรรม คือ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา การพิจารณาทุกข์ เกี่ยวกับวัตถุ ก็ให้ดูจิตที่ มีความยึดถือในวัตถุนั้น ในหลักความจริง ให้พิจารณาว่า... อ่านเพิ่มเติม...
"รวมพลังให้เล็ก พลังยิ่งมาก" : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
อาทิตย์, 21 กุมภาพันธ์ 2010
รวมพลังให้ยิ่งเล็ก พลังยิ่งมาก หลวงปู่สุวัจน? สุวโจ ต่อไปนี้ ตั้งใจ ความตั้งใจของเราอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมมีแก่เราในที่นั่น นี้เป็นคำสำคัญที่ ท่านกล่าวไว้ เพราะฉะนั้น ความตั้งใจหรือใจของเราตั้ง เราภาวนาก็เพื่อให้จิตตั้งอยู่ในธรรม อัน เป็นความสงบ จิตจะตั้งมั่นด้วยอำนาจแห่งสติของเราเข้าไปช่วยเหลือ คุ้มครองรักษา และป้องกัน... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร เรื่องถ้าตั้งใจจริงย่อมมีเวลาภาวนา
จันทร์, 10 สิงหาคม 2009
หลวงปู่สิม พุทธาจาโรเรื่องถ้าตั้งใจจริงย่อมมีเวลาภาวนาณ โอกาสนี้ไปเป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิภาวนาตอนเช้านี้ ให้ระวังอย่าให้ความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาทับถมจิตใจ ตั้งใจของเรา ให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั้น ก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้า ท่านได้ตั้งใจปรารถนา เพื่อจะรื้อขนสัตว์ในโลกให้ไปสู่นิพพานพร้อมกับพระองค์ด้วย... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๒ - บันทึกเรื่องภายนอก
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
บันทึกเรื่องภายนอก เรื่องนอนไม่หลับ อาศัยเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้น เรื่องจะเกิดขึ้นกับประเทศหรือโลกเป็นเหตุ อาการอย่างนี้เป็นปกติ คราวนี้อาศัยน้ำจะท่วมอำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต เลยนอนไม่หลับ แต่ต่อด้วยวุฒิสมาชิกยับยั้ง พ.ร.บ.กระจายเสียงของสภาผู้แทนราษฎร เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ สะเทือนใจคนทั้งประเทศ ส่วนเหตุผลนั้นไม่ทราบสุดแล้วแต่ความเห็น... อ่านเพิ่มเติม...
เสียสละเพื่อธรรม
เสาร์, 08 พฤษภาคม 2010
เสียสละเพื่อธรรม หลวงพ่อ ชา สุภัทโท ? การปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งหลาย ที่มารวมกันอยู่นี้ ทั้งพระอาคันตุกะและทั้งพระเจ้าของถิ่น ผมเองก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้ ? พบกับพระอาคันตุกะบางท่าน ส่วนที่อยู่ในถิ่นนั้นได้เคยอบรมบ่มนิสัยมาพอสมควร ฉะนั้น จึงไม่ควรปล่อยโอกาสและ ? เวลาให้เนิ่นนานไป อย่างไรก็ตาม จะเป็นพระอาคันตุกะหรือเป็นพระเจ้าของถิ่นก็ตาม ทุก ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานออกธุดงค์ - ไหว้พระพุทธบาท
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
ไหว้พระพุทธบาท วันนี้วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ วันนี้ฉันไม่ได้นอนฝัน คงไม่เสียเวลาเล่าเรื่องของหลวงพ่อปานตามที่ลูกหลานอยากรู้เรื่อง มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า อย่ามัวเล่นสำนวนกันเลย ฉันเป็นคนแก่ใจร้อน ด้วยทราบว่าเวลาตายใกล้เข้ามาเต็มที มีอะไรพอระบายได้ก็จะรีบระบาย ที่เกินวิสัยพูดเพราะถ้าพูดไปลูกหลานจะลงนรกก็จะงดไม่พูด เพื่อความสุขของลูกหลาน... อ่านเพิ่มเติม...
ตายจากพระสงฆ์ไปรออยู่ที่สำนักท่านพระยายมราช แล้วไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๑๑
อังคาร, 15 กันยายน 2009
? ตายจากพระสงฆ์ไปรออยู่ที่สำนักท่านพระยายมราช แล้วไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๑๑ ??ตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหน โดย? พระราชพรหมยาน "..ขอนำเรื่องราวการชำระหนี้สงฆ์? พร้อมทั้งตัวอย่าง?? ซึ่งจัดว่าเป็นเกร็ดความรู้ที่ได้ประสบมาเองมา เล่าให้ฟัง เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย??จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูก ต้อง อีกทั้งจะได้? เป็นเครื่องป้องกันตัวเอง?... อ่านเพิ่มเติม...