Get Adobe Flash player

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - วาโยกสิณ

(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

alt

วาโยกสิณ

วาโยกสิณ แปลว่า เพ่งลม การถือเอาลมเป็นนิมิตนั้น ท่านกล่าวว่าจะถือเอาด้วยการ เห็นหรือจะถือเอาด้วยการกระทบก็ได้

?

การกำหนดถือเอาด้วยการเห็น ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดถูกต้องปลายหญ้าหรือปลายไม้ เป็นอารมณ์เพ่งพิจารณา

?

การถือเอาด้วยการถูกต้อง ท่านให้ถือเอาการที่ลมพัดมากระทบตัวเป็นอารมณ์ สมัยนี้ การถือเอาลมกระทบจะใช้พัดลมเป่าแทนพัดลม หรือถือเอาการเห็นต้นหญ้าต้นไม้ที่ไหวเพราะ ลมพัด จะใช้พัดลมเป่าให้ไหวแทนลมธรรมชาติก็ได้ เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ ให้ภาวนาว่า วาโยกสิณัง ๆๆๆ

?

อุคคหนิมิตของวาโยกสิณนี้ ปรากฏว่ามีการไหวๆ คล้ายกับกระไอแห่งการหุงต้มที่มี ไอปรากฏมากระทบจักษุ พูดให้ชัดเข้าก็คือ มีปรากฏการณ์คล้ายตามองเห็นไอน้ำที่ต้มเดือดแล้ว นั่นเอง มีอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้น

?

สำหรับปฏิภาคนิมิต มีอาการปรากฏภาพเหมือนไอน้ำที่ลอยขึ้น แต่ไม่เคลื่อนไหวหรือ คล้ายกับก้อนเมฆบาง ที่ลอยอยู่คงที่นั่นเอง อาการอื่นนอกจากนี้เหมือนในปฐวีกสิณ

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

แก้ที่ใจ

?

alt

"สิ่งใดที่แก้ไม่ได้อย่าไปแก้มัน อย่าไปแก้ที่วัตถุ อย่าไปแก้ที่บุคคล มาแก้ที่ใจเรา"

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ภาวนาสูตร
พุธ, 06 เมษายน 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต ภาวนาสูตร [๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไม่หมั่นเจริญภาวนา แม้จะพึงเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่า โอหนอ ขอจิตของเราพึงหลุดพ้น จากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น ก็จริง แต่จิตของภิกษุนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นข้อนั้นเพราะเหตุไร จะพึงกล่าวได้ว่า... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเอามหาสติปัฏฐานทั้ง 4 มาดัดแปลงเป็นวิชชาสามอภิญญาหก ปฏิสัมภิทาญาณ
พฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2010
มหาสติปัฏฐานทั้ง 4?ในขั้นสุขวิปัสสโก?มาดัดแปลงเป็นวิชชาสาม อภิญญาหก ปฏิสัมภิทาญาณ? โดยพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ท่านสาธุชนทั้งหลาย สำหรับวันพุธนี้ก็มาพบกับท่านตามเคย ความจริงก็อยากจะมาทุกวันพุธ แต่บางวันก็มีอุปสรรคเสียก็มี แต่ปีนี้จะ ขาดหรือไม่ขาดก็ไม่ทราบเป็นอันว่ายังงี้ก็แล้วกัน เรื่องอารัมภบทงดไว้ แหม... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา เอตทัคคะผู้ถวายของมีรสประณีต
เสาร์, 09 เมษายน 2011
? ประวัติพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา เอตทัคคะผู้ถวายของมีรสประณีต พระนางสุปปวาสาอุบาสิกาผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของอุบาสิกาทั้งหลายผู้ถวายของมีรสประณีต??ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน ไม่เพียงเนื่องจากเหตุข้อนี้เท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
การทรงฌาน
อาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2010
การทรงฌาน โอกาสนี้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานและสมาทานอุโบสถศีลแล้วต่อ แต่นี้ไปก็เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะพากันเจริญสมาธจิตในอันดับแรกของการเจริญสมาธิจิตสิ่งที่ ต้องตั้งไว้เป็นอารมณ์รักษาไว้ด้วยดีนั่นก็คือลมหายใจเข้าออกพยายามกำหนดรู้ลมหายใจ... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมะหลวงปู่ชา "อยู่เพื่ออะไร"
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2009
ธรรมะหลวงปู่ชา? "อยู่เพื่ออะไร" ขอให้ตั้งอยู่ในความสงบ รับโอวาทพอสมควร วันนี้มีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตมาถวายดอกไม้ตามกาลเวลา เรื่องสักการะ เรื่องคารวะ การเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นมงคลอันเลิศ พรรษานี้อาตมาไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง ไม่สบาย สุขภาพไม่แข็งแรง จึงหลบมาอยู่บนภูเขานี้ ก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์สักพรรษาหนึ่ง ญาติโยมสานุศิษย์ทั้งหลายไปเยี่ยม... อ่านเพิ่มเติม...
โลกธรรมแปด โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
อาทิตย์, 24 เมษายน 2011
? ? โลกธรรมแปด?โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ แห่งวัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย?แสดงธรรมเทศนาที่บ้านลานทอง?22?พฤษภาคม?2542 นโมตส ภควโต อารหโต สัมมาสัมพุทธส นโมตส ภควโต อารหโต สัมมาสัมพุทธส นโมตส ภควโต อารหโต สัมมาสัมพุทธส ผุฎฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ?.?อโลกํ วิรชํ เขมํ เอตมฺมงฺ คลมุตฺตมํ ติ (บุคคลผู้ใด ได้ประสบกับโลกธรรมแปดประการนี้แล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยเตวิชโช - ญาณทั้งเจ็ด
อาทิตย์, 21 ตุลาคม 2012
ญาณทั้งเจ็ด ในผลทางปฏิบัติ ท่านจะเห็นว่า ญาณที่กล่าวมาแล้วทั้งเจ็ดอย่าง คือ ๑. จุตูปปตาญาณ การรู้ว่าสัตว์ตายแล้วเกิดที่ใด สัตว์ที่มาเกิดนี้มาจากไหน ๒. เจโตปริยญาณ รู้อารมณ์จิตของคนและสัตว์ ๓. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติในกาลก่อนได้ไม่จำกัดชาติ ๔. อตีตังสญาณ รู้เหตุการณ์ในอดีตของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ได้ไม่จำกัดกาลเวลา ๕. อนาคตังสญาณ... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมลิขิตโดย อ.วศิน อินทรสระ
พฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2011
? ? ธรรมลิขิตโดย อ.วศิน อินทรสระ ธรรมบรรยายโดย มูลนิธิธรรมสันติ ? "อันว่าบุคคลผู้เดินอยู่ในที่มืด ใครมีแสงสว่างในมือเท่าใด ก็เห็นความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าได้เท่านั้น คนที่มีแสงสว่างน้อย ก็เห็นได้น้อย และเห็นได้เฉพาะวัตถุหยาบ ผู้มีแสงสว่างมากก็เห็นได้กว้างไกล และแม้วัตถุละเอียดก็พอมองเห็นได้ฉันใด ในโลกสันนิวาส อันมืดมิดด้วยโมหะนี้ก็ฉันนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน - ภาพประสาทหลอน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
ภาพประสาทหลอน นักปฏิบัติกรรมฐานในอสุภกรรมฐานนี้ มักจะถูกอารมณ์อย่างหนึ่งที่คอยหลอกหลอน อยู่เสมอ อารมณ์ที่คอยหลอกหลอนนั้นคืออารมณ์อุปทาน อารมณ์อุปทานนี้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่า จะถูกอสุภคือซากศพนั้นคอยหลอกหลอน การที่ออกไปเยี่ยมป่าช้าเพื่อพิจารณาอสุภ ก็ดี หรือกำลัง ที่พิจารณาอสุภอยู่ที่วิหารก็ดี ในกาลบางครั้งอารมณ์จะหลอนตนเองว่าเหมือนมี... อ่านเพิ่มเติม...
พระประทีปแห่งเมตตา ตอนที่ ๑
พุธ, 28 กรกฏาคม 2010
พระประทีปแห่งเมตตา ตอนที่ ๑ นะโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น ? พระสิทธัตถกุมาร วันหนึ่งในฤดูร้อน พญาหงส์สีขาวสะอาดตัวหนึ่ง บินนำฝูงผ่านพระอุทยาน ของพระเจ้ากรุง กบิลพัสดุ์ บ่ายหน้า ไปทางทิศเหนือสู่ถิ่น พำนัก ณ ยอดเขาหิมาลัยโพ้น ความขาวของฝูงหงส์ ซึ่งทาบ อยู่บนท้องฟ้าสีคราม... อ่านเพิ่มเติม...
บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล พระธรรมเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)
พุธ, 23 มิถุนายน 2010
? บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล พระธรรมเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต่อไปนี้ ขอให้ ญาติโยมทั้งหลาย พากันตั้งใจ ที่จะทำสมาธิกันต่อไป ในเบื้องต้นนี้ ให้ว่าตามอาตมาทุกๆ คน ข้าพเจ้า ระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ จงมาดลบันดาล ให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธ ธัมโม... อ่านเพิ่มเติม...
โคตรภูญาณ โดย พระอาจารย์สรวง ปริสุทฺโธ
ศุกร์, 25 กันยายน 2009
โคตรภูญาณ โดย พระอาจารย์สรวง ปริสุทฺโธ เมื่อถึงโคตรภูญาณ การที่จะเข้าไปถึงพระนิพพานได้นั้นแม้จะมีแม่น้ำหรือมหาสมุทรขวางหน้าอยู่ก็ตาม ไม่มีปัญหาอันใด ไม่ต้องข้ามเรือข้ามแพหรอก ธรรมพาข้ามไปเอง นิมิตที่เห็นนั้นเป็นเพียงสมมติ มีนิมิตขึ้นให้เราเห็นเป็นห้วงมหรรณพหรือเป็นห้วงที่กั้นขวางเรา ถ้าเป็นคนไม่สะอาดคือยังมี ราคะ โทสะ โมหะ อยู่... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - โอทาตกสิณ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
โอทาตกสิณ โอทาตกสิณ แปลว่า เพ่งสีขาว บทภาวนา ภาวนาว่า โอทาตกสิณัง ๆๆๆๆ สีขาวที่ จะเอามาเพ่งนั้น จะหาจากดอกไม้หรืออย่างอื่นก็ได้ตามแต่จะสะดวก หรือจะทำเป็นสะดึงก็ได้ นิมิตทั้งอุคคหะและปฏิภาคก็เหมือนนีลกสิณ เว้นไว้แต่อุคคหะเป็นสีขาวเท่านั้นเอง 
สมมุติและวิมุติ
พุธ, 11 ธันวาคม 2013
สมมุติและวิมุติ ในวันสิ้นปีเมื่อหลายปีก่อน ผู้เขียนได้มาค้างคืนอยู่ปฏิบัติที่วัดสะแก และได้มีโอกาสเรียนถามปัญหาการปฏิบัติกับหลวงปู่เรื่องนิมิตจริง นิมิตปลอม ที่เกิดขึ้นจริงภายในจากการภาวนา ท่านตอบให้สรุปได้ใจความว่า ต้องสมมุติขึ้นก่อนจึงจะเป็นวิมุติได้ เช่น การทำอสุภะหรือกสิณ ต้องอาศัยสัญญาและสังขารน้อมนึกเป็นนิมิตขึ้น... อ่านเพิ่มเติม...
บุคคลจะถึงความดับกิเลสก็เพราะศีล หลวงปู่สาม อกิญจโน
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
? ? ผู้หวังความสุขสำราญแก่ตน ควรตั้งอยู่ในศีล 5 ประการนี้ ? ผู้ใดรักษาศีล ศีลก็รักษาผู้นั้นไม่ให้เดือดร้อน? ไม่ต้องรับโทษทุกข์เพราะทุศีล ?บุคคลจะถึงความดับกิเลสก็เพราะศีล หลวงปู่สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก อ.เมือง จ.สุรินทร์