Get Adobe Flash player
(4 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 1.50 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

alt

มนุษย์สัมพันธ์ HUMAN RELATION

?

ความหมาย มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะในการดำรงชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยดี มีความผาสุก

มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ เพื่อมุ่งให้เกิดความร่วมมือมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์ เป็นการเข้ากับคนเอาชนะใจคนมนุษย์ สัมพันธ์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคคลเพื่อให้ได้มา ซึ่งความรัก นับถือ ความจงรักภักดี และร่วมมือในการทำงานมนุษย์สัมพันธ์ เป็นกระบวนการจูงใจให้คนร่วมใจกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีความพอใจเป็นพื้นฐานมนุษย์สัมพันธ์ เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องกัน ทำงานร่วมกันในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั่นเองกิจกรรม หลักของ มนุษย์สัมพันธ์ คือการจูงใจเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น การจูงใจมุ่งไปสู่การทำงานเป็นทีม (Team work) ซึ่งต้องิาศัยทั้งการประสานงาน และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลก่อนอื่นผู้บริหารต้องเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์ดังนี้

1. มนุษย์แตกต่างกันและเหมือนกัน (Man is different and alike)

2. มนุษย์ต้องการความรัก (Man needs loved and to be loved)

3. มนุษย์ต้องการความยอมรับนับถือ (Man needs recognition)4. มนุษย์ต้องการความปลอดภัย (Man needs security)
ผู้ร่วมงานมีความเป็นมนุษย์ และมีความต้องการเช่นเดียวกับผู้บริหาร เช่นการส่วนร่วม (Participation) มีศักดิ์ศรี (Diginity) ฯลฯ ผู้ร่วมงานมีสามัญสำนึก ความรับ ผิดชอบ มีมโนธรรม ผู้บริหารที่จะได้รับความสำเร็จในการทำงานนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานร่วมกับคน เข้าใจคน มีความสามารถในการจูงใจคน บำรุงขวัญให้กำลังใจ สนองตอบความปรารถนาและกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา โดยวิธีการต่าง ๆ ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ในการบริหาร

1. ก่อให้เกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม และมีความเข้าใจอันดีต่อกัน

2. ก่อให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อความสมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติงาน

3. ก่อให้เกิดความรัก มิตรภาพ ปรองดองซึ่งกันและกัน

4. ก่อให้เกิดความสำเร็จในกิจการที่มีจุดประสงค์ร่วมกัน

5. ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด

6. เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งสรุป ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ผลประโยชน์ส่วนรวม ร่วมแรงร่วมใจอยู่กันได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจ

?

หลักการปรับปรุงตัวให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (ยิ้มแย้ม ยกย่อง ยืดหยุ่นยืนหยัด)
1. ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
2. มองผู้อื่นในแง่ดีด้วยความจริงใจ
3. ไม่ทำตัวเด่น หรือด้อยเกินไป
4. มีความตั้งใจที่จะไม่ขัดผลประโยชน์ของผู้อื่น
5. มีอารมณ์ขัน ร่าเริง แจ่มใส
6. มีอารมณ์หนักแน่น เก็บความรู้สึกได้
7. ช่วยเหลือ ให้เกียรติ ให้อภัย
8. รู้จักหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริหารในการสร้างและรักษามนุษย์สัมพันธ์ในหน่วยงาน
1. ให้ผู้ใต้คับบัญชาพบง่าย
2. เป็นนักฟังที่ดี กระตุ้นและเร้าใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นมาก ๆ
3. ส่งเสริมให้ความรู้ ให้เกียรติ ยกย่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
5. ปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตย
6. ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตัดสินในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่บงการตลอดเวลา
7. รู้จักประนีประนอม รู้จักโง่ และเสียสละเมื่อมีโอกาส
8. พรหมวิหาร 4 , สังคหวัตถุ 4
ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง ปิดปากเสียบ้าง นอนนั่งสบาย
สาระของมนุษย์สัมพันธ์
1. ความเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์
2. การเข้าใจธรรมชาติ ทางจิตใจของมนุษย์ และอิทธิพลที่มีกระทบ
3. การปรับตนโดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ

Kieth davis กล่าวว่ามนุษย์สัมพันธ์เป็นการนำเอาบุคคลที่มีความแตกต่าง
กันมาทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามัคคี และร่วมมือกัน โดยได้รับความพึงพอใจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ จิตใจ และสังคมโดยทั่วถึงกัน
ดร. ชุบ กาญจนประการ กล่าวว่า การปฏิบัติราชการเป็นการรวมพลังเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีธรรมในการทำงาน สามัคคีธรรมจะดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับคน
Hebert A Simon กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหาร (Administration)
อย่าลืมว่า ?เงินไม่ใช่สิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องการ หากแต่มีความต้องการทางด้านจิตใจ หรือความสัมพันธ์ทางจิตใจกับบุคคลอื่นด้วย
แม้ ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถสูงเท่าไรก็ตาม ถ้าหากปราศจากความร่วมมือ ร่วมใจ จากเพื่อนร่วมงาน / ผู้บังคับบัญชาเสียแล้ว การทำงานก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นเพื่อนร่วมงานจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจ การจะเอาใจเพื่อร่วมงานสนับสนุนช่วยเหลือถ้าเขารักเราศรัทธาเราเขาจะเต็มใจ ทุ่มเทเพื่อหน่วยงาน มนุษย์สัมพันธ์เป็นเครื่องมือสร้างน้ำใจคนให้เกิดผลงานสำเร็จลุล่วงไป
สรุป มนุษย์สัมพันธ์เป็นเครื่องมืออันสำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างานในการที่จะนำ ผสมผสานภายใต้ความเชื่อที่ถูก ทุกคนจะมีความพอใจสูงในการร่วมมือกันทำงาน ถ้าทุกคนมีบรรยากาศของความเป็นมิตรรักใคร่กันและกัน มนุษย์สำคัญที่หัวใจถ้าหากผู้ใดชนะใจเขาได้แล้วก็เท่ากับชนะทุกส่วนของ มนุษย์นั่นเอง การทำงานอย่างนั้นได้ต้องใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ ผลงานการวิจัยชี้ให้เห็นว่า สาเหตุที่บุคคลทำงาน
ล้มเหลวมิใช่เพราะขาดความรู้ความสามารถ แต่เพราะขาดความสามารถในการเข้ากับคน
ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง
นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้
รักท่านท่านจักครอง ความรัก เรานา
สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน

หลักธรรมสำหรับผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นแนวทางมในการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีประกอบด้วย


1. ทาน ให้ปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
2. ปิยวาจา พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
3. อัตถจิรยา ทำตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูล
4. สมานัตตา ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย
ขงจื้อ กล่าวว่า การที่จะเข้ากับคนอื่นได้ และทำให้คนอื่นพึงพอใจนั้นต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ท่าทีที่ถูกต้อง
2. วิธีการที่ถูกต้อง
3. วิทยาการที่ถูกต้อง
4. ความกล้าหาญที่ถูกต้อง
5. การกระทำที่ถูกต้อง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2011 เวลา 22:58 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพาน พ่อสอนลูก


alt

ลูกรักทั้งหลาย จงจำไว้ว่าท่านกับเรามีสภาวะเหมือนกัน คือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น

มีความเปลี่ยนไปในท่ามกลาง และก็มีการสลายตัวไปในที่สุด ท่านกับเราก็เสมอกันเสมอกัน

โดยไตรลักษณ์คืออนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ ทุกขัง เมื่อมีความเป็นอยู่ต้องทำมาหากินทางอาชีพ

ทำการงานเลี้ยงชีพสุขบ้างทุกข์บ้าง ไปตามสภาพของคนที่มีชีวิต ในที่สุดชีวิตก็สลายตัวไป

จงจำไว้ว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในร่างกายจนเกินไป อย่ายึดถือในทรัพย์สินมากเกินไป

จงจำไว้ว่าเราจะต้องตายถ้าเรายังไม่ดีพอ ตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีก เกิดแล้วเราก็มีทุกข์

เกิดเป็นคนมีทุกข์อย่างคน เกิดเป็นสัตว์มีทุกข์อย่างสัตว์ เกิดเป็นอสุรกายเป็นทุกข์อย่างอสุรกาย

เกิดเป็นเปรตเป็นทุกข์อย่างเปรต เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นทุกข์อย่างสัตว์นรก เกิดเป็นเทวดาสุขอย่างเทวดา

เกิดเป็นพรหมสุขอย่างพรหม แต่สุดท้ายไม่นานผลที่สุดก็ละความสุขนั้นมาหาความทุกข์

สู้ไปพระนิพพานไม่ได้ นิพพานมีความสุขที่เป็นเอกันตบรมสุข เป็นความสุขที่ยอดเยี่ยม

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

หลวงปู่ขาว อนาลโยทุกขสัจจ์
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2009
?หลวงปู่ขาว อนาลโยทุกขสัจจ์ร่าง กายที่อาศัยอยู่นี่ก็ดี มันเป็นของสำหรับโลก เหมือนกันทุกคนน่ะแหละ สพฺเพธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของใคร ก็แม่นร่างกานนี่แหละ หมดก้อนเท่านี้เป็นตัวสมุทัย เป็นเหตุให้ยึดถือ นั่นแหละอัสสิมานะ คนถือเราว่าตัวตน นั่นแหละ อันนี้แหละ ความมานะนี่แหละคือความว่าเขาว่าเรา พระพุทธเจ้าว่าอัตภาพสังขาร มันหลงสมมติ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อาหาเรปฏิกูลสัญญา - ๑. จะบริโภคเพื่อความเป็นอยู่
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
? ๑. จะบริโภคเพื่อความเป็นอยู่ ท่านสอนว่า ควรคิดว่า เราจะบริโภคอาหารเพื่อความเป็นอยู่ของร่างกาย เพราะร่างกาย ต้องการอาหาร เรายังต้องอาศัยร่างกายประกอบความดี เราจะกินเพื่อให้ร่างกายมีกำลังเท่านั้น เรา ไม่กินเพื่อความผ่องใสของผิวพรรณ เพื่อเป็นการยั่วเย้ากิเลสให้เกิดเพราะความผ่องใสนั้น เราจะไม่ สรรหาอาหารที่ไม่จำเป็น เพราะรสในอาหาร... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมวิภาค ตอนที่๓
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
หลวงพ่อพระราชพรมยาน ธรรมวิภาค(คิหิปฎิบัติ ตอนที่๓) บรรดาท่านภิกษุสามเณรทั้งหลาย และบรรดาท่านอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย วันนี้เราก็มาคุยกันถึง เรื่อง คิหิปฎิบัติ คำว่า คิหิปฎิบัติ อันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสำหรับ ฆราวาส ปฎิบัติกัน เป็นธรรมเบา ๆ ที่เหมาะสมกับความเป็นผู้ครองเรือนเมื่อวันที่แล้ว กล่าว มาถึงลักษณะของ มิตรเทียม... อ่านเพิ่มเติม...
อานิสงส์การสวดพระพุทธมนต์ โดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
อานิสงส์การสวดพระพุทธมนต์ โดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต การสาธยายมนต์หรือพุทธมนต์ จะเป็นผู้ใดสวดก็ตาม คือจะเป็นพระสงฆ์สวดตามกิจวัตรของพระสงฆ์เช้า - เย็น หรือชาวพุทธสวดเพื่อระลึกถึงพุทธคุณ ย่อมจะมีอานิสงส์ แตกต่างกันดังต่อไปนี้ ???????? ระลึกในใจ มีอานุภาพแผ่ไปได้หมื่นจักรวาล ???????? สวดออกเสียงพอตนเองได้ยิน มีอานุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาล ???????? สวดออกเสียงธรรมดา... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานปราบอหิวาตกโรค
พฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2012
หลวงพ่อปานปราบอหิวาตกโรค ลูกหลานทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เหมือนกัน แต่ที่ว่าเป็นเวลากลางคืน มองดูนาฬิกาแล้วตรงกับเวลา ๒ ทุ่ม ๑๐ นาที เป็นเวลาเจริญพระกรรมฐาน แต่ทว่าวันนี้ฉันขอโอกาสมาเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟัง ปล่อยให้บรรดานักปฏิบัติเขาปฏิบัติกันไปตามลำพัง ทั้งนี้เพราะว่าระหว่างนี้ฉันมีงานมาก จะต้องควบคุมการก่อสร้าง... อ่านเพิ่มเติม...
โทสจริต จริต ๖ ชุดทูลถวาย
ศุกร์, 30 เมษายน 2010
? ? ? ? โทสจริต จริต ๖ ชุดทูลถวาย โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน อาตมาขอถวายพระพรในด้านของโทสะจริต สำหรับโทสะจริตนี้ก็เห็นจะเป็นเดียวกับราคะจริต เพราะว่าท่านที่จะตัดได้จริงๆ ก็ต้องเป็น พระอนาคามี ตามที่ถวายพระพรมาแล้ว ในสมัยที่กล่าวถึงราคะจริต สำหรับโทสะจริตแปลว่าความมักโกรธ แต่ความจริง จริตทุกอย่าง ย่อมมีกับคนทุกคนทั้งหมด... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
อาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2009
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ พรรษาที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๑๙)จำพรรษาที่วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองบัวลำภูจ.หวัดอุดรธานี ?ย้อนกลับถ้ำกลองเพล ในสมุดบันทึกประวัติวัดเขาแก้วได้จารึกเรื่องนี้ไว้ว่าพระ อาจารย์เจี๊ยะจำพรรษาที่วัดเขาแก้วมาหลาย ปีแล้ว เพราะเป็นคนไปก่อสร้างบูรณะและสร้างถาวรวัตถุไว้มากมาย ประกอบกับมีความคุ้นเคยใน... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญหาการปฏิบัติธรรม วิธีกราบพระได้อานิสงส์มาก ๆ
อังคาร, 06 ตุลาคม 2009
? ปัญหาการปฏิบัติธรรม วิธีกราบพระได้อานิสงส์มาก ๆ ผู้ ถาม - กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง คือว่าลูกจะขอทราบเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์สักเรื่อง หนึ่งว่า วิธีที่จะกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับ เพื่อจะมีผลานิสงส์มาก ๆ นั้น จะต้องกราบแบบ ไหน ขอแบบฉบับวัดท่าซุงเป็นตัวอย่างด้วยเจ้าค่ะ? หลวงพ่อ ให้กราบด้วยความเคารพอย่างเดียวพอ ให้จิตเคารพนะ... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร กุตุหลสาลาสูตร ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคยอดเยี่ยมกว่าครูทั้ง ๖
ศุกร์, 19 มีนาคม 2010
? พระสูตร กุตุหลสาลาสูตร ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคยอดเยี่ยมกว่าครูทั้ง ๖ [๗๙๙] ครั้งนั้นแล วัจฉโคตรปริพาชก ได้เข้าไปเฝ้าท่านพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับท่านพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เมื่อวันก่อน ๆ โน้น... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๗ - เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโหน่ง (๑)
เสาร์, 13 มิถุนายน 2009
หนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๗ โดย พระราชพรหมยาน (ต่อ) เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อโหน่ง ? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๒ ท่านที่เคยฟัง เคยอ่านติดต่อกันจะมีความเข้าใจ ทราบว่าการพูดบันทึกนี่ ไม่ได้พูดบันทึกติดต่อกัน ทั้งนี้เพราะอาการป่วยเครียดมา สำหรับวันที่พูดนี้ คือมันเป็นมาหลายวันแล้ว เป็นโรคประเภทไม่อยากจะกินข้าว... อ่านเพิ่มเติม...
โลกันตนรกเป็นนรกขุมพิเศษมีโทษหนักกว่าอเวจีมหานรก
เสาร์, 19 กันยายน 2009
? โลกันตนรกเป็นนรกขุมพิเศษมีโทษหนักกว่าอเวจีมหานรก จาก หนังสือ ตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหน "..โลกันตนรก เป็นนรกขุมพิเศษ ซึ่งไม่นับเนื่องกับนรกขุมใหญ่ ๘ ขุมหรือนรกบริวารหรือยมโลกียนรก นรก ขุมนี้แปลกประหลาดกว่านรกขุมอื่นๆ เพราะว่านรกขุมอื่นๆ มีการลงโทษด้วยความร้อน แต่ทว่านรกขุมนี้มีการ ลงโทษด้วยความเย็น... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญหาการรักษาศีล : คำสมาทานศีล
พุธ, 11 กรกฏาคม 2012
? ปัญหาการรักษาศีล : คำสมาทานศีล ? ผู้ถาม???????????? “กราบเรียนหลวงพ่อที่เคารพ การสมาทานศีลมี “วิสุง” กับไม่มี “วิสุง” จะต่างกันอย่างไรขอรับ?? ? หลวงพ่อ???????? “คงไม่เหมือนกัน ต่างกันที่สุงกับไม่สุง...(หัวเราะ) แต่ความเป็นจริงคำว่า “วิสุง” เขาแปลว่า “ส่วน” นะ ขอรับแยกเป็นส่วนๆ ปาณา...ก็ปาณา อทินนา...ก็อทินนา ถ้าไม่วิสุงละขอรับรวดทั้ง ๕ หรือ ๘ ข้อ ... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29-30: สมเด็จทรงบอกเรื่องภาพของท่าน,สรุปผลการปฏิบัติ 30วัน และอื่นๆ
จันทร์, 05 ตุลาคม 2009
? ? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร( ต่อ) ? วันที่ 29: 5 ส.ค.52.: สมเด็จองค์ปฐมทรงบอกเรื่องภาพของท่าน และ สรุปผลการปฏิบัติใน 30 ? วันนอนตื่น เวลา 10.10 น. แล้วมาพิมพ์บันทึก ตั้งใจไว้ว่า วันนี้จะเริ่มต้น ประกาศทำสงครามกับ กามราคะ ด้วยการฟังเทศน์ของหลวงพ่อท่านซึ่งเราเตรียมเอาไว้แล้ว และวันนี้เป็นวันครบ 30 วัน ของการปฏิบัติตน ? มาเผลออีท่าไหนละนี่... อ่านเพิ่มเติม...
มูลปริยายชาดก กาลเวลากินสัตว์พร้อมทั้งตัวเอง
อังคาร, 03 เมษายน 2012
มูลปริยายชาดก กาลเวลากินสัตว์พร้อมทั้งตัวเอง พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ สุภควัน อาศัยอุกกัฏฐธานีทรงปรารภ มูลปริยายสูตร ตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้ ได้ยินว่า ในกาลนั้นมีพราหมณ์ ๕๐๐ จบไตรเพทแล้วออกบวชในพระศาสดาเรียนพระไตรปิฏก เป็นผู้มัวเมาด้วยความทะนงตนคิดว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้พระไตรปิฏก แม้เราก็รู้พระไตรปิฏก เมื่อเป็นอย่างนี้... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๕๐. เจ้าคุณเทพสิทธินายก วัดระฆัง
จันทร์, 08 ตุลาคม 2012
50. เจ้าคุณเทพสิทธินายก วัดระฆัง เจ้าคุณเทพสิทธินายกหลวงปู่นาค วัดระฆัง เป็นคนดีในกรุงเทพฯ ในระยะใกล้ๆ หลวงปู่นาค วัดระฆัง นี่เคยรู้จักกับอาตมามาหลายปี เอาขั้นรู้จักนะ ไม่ใช่ดันไปเป็นเพื่อนกับท่าน ครั้งหนึ่ง ท่านไปที่วัดบางซ้ายนอก อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา เดี๋ยวนี้เขายกขึ้นเป็นอำเภอบางซ้ายแล้ว อาตมานอนหลับ พอท่านไปถึงท่านก็จับขากระตุก... อ่านเพิ่มเติม...