Get Adobe Flash player
(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 3.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

alt

มนุษย์สัมพันธ์ HUMAN RELATION

?

ความหมาย มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะในการดำรงชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยดี มีความผาสุก

มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ เพื่อมุ่งให้เกิดความร่วมมือมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์ เป็นการเข้ากับคนเอาชนะใจคนมนุษย์ สัมพันธ์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคคลเพื่อให้ได้มา ซึ่งความรัก นับถือ ความจงรักภักดี และร่วมมือในการทำงานมนุษย์สัมพันธ์ เป็นกระบวนการจูงใจให้คนร่วมใจกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีความพอใจเป็นพื้นฐานมนุษย์สัมพันธ์ เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องกัน ทำงานร่วมกันในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั่นเองกิจกรรม หลักของ มนุษย์สัมพันธ์ คือการจูงใจเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น การจูงใจมุ่งไปสู่การทำงานเป็นทีม (Team work) ซึ่งต้องิาศัยทั้งการประสานงาน และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลก่อนอื่นผู้บริหารต้องเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์ดังนี้

1. มนุษย์แตกต่างกันและเหมือนกัน (Man is different and alike)

2. มนุษย์ต้องการความรัก (Man needs loved and to be loved)

3. มนุษย์ต้องการความยอมรับนับถือ (Man needs recognition)4. มนุษย์ต้องการความปลอดภัย (Man needs security)
ผู้ร่วมงานมีความเป็นมนุษย์ และมีความต้องการเช่นเดียวกับผู้บริหาร เช่นการส่วนร่วม (Participation) มีศักดิ์ศรี (Diginity) ฯลฯ ผู้ร่วมงานมีสามัญสำนึก ความรับ ผิดชอบ มีมโนธรรม ผู้บริหารที่จะได้รับความสำเร็จในการทำงานนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานร่วมกับคน เข้าใจคน มีความสามารถในการจูงใจคน บำรุงขวัญให้กำลังใจ สนองตอบความปรารถนาและกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา โดยวิธีการต่าง ๆ ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ในการบริหาร

1. ก่อให้เกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม และมีความเข้าใจอันดีต่อกัน

2. ก่อให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อความสมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติงาน

3. ก่อให้เกิดความรัก มิตรภาพ ปรองดองซึ่งกันและกัน

4. ก่อให้เกิดความสำเร็จในกิจการที่มีจุดประสงค์ร่วมกัน

5. ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด

6. เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งสรุป ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ผลประโยชน์ส่วนรวม ร่วมแรงร่วมใจอยู่กันได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจ

?

หลักการปรับปรุงตัวให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (ยิ้มแย้ม ยกย่อง ยืดหยุ่นยืนหยัด)
1. ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
2. มองผู้อื่นในแง่ดีด้วยความจริงใจ
3. ไม่ทำตัวเด่น หรือด้อยเกินไป
4. มีความตั้งใจที่จะไม่ขัดผลประโยชน์ของผู้อื่น
5. มีอารมณ์ขัน ร่าเริง แจ่มใส
6. มีอารมณ์หนักแน่น เก็บความรู้สึกได้
7. ช่วยเหลือ ให้เกียรติ ให้อภัย
8. รู้จักหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริหารในการสร้างและรักษามนุษย์สัมพันธ์ในหน่วยงาน
1. ให้ผู้ใต้คับบัญชาพบง่าย
2. เป็นนักฟังที่ดี กระตุ้นและเร้าใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นมาก ๆ
3. ส่งเสริมให้ความรู้ ให้เกียรติ ยกย่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
5. ปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตย
6. ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตัดสินในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่บงการตลอดเวลา
7. รู้จักประนีประนอม รู้จักโง่ และเสียสละเมื่อมีโอกาส
8. พรหมวิหาร 4 , สังคหวัตถุ 4
ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง ปิดปากเสียบ้าง นอนนั่งสบาย
สาระของมนุษย์สัมพันธ์
1. ความเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์
2. การเข้าใจธรรมชาติ ทางจิตใจของมนุษย์ และอิทธิพลที่มีกระทบ
3. การปรับตนโดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ

Kieth davis กล่าวว่ามนุษย์สัมพันธ์เป็นการนำเอาบุคคลที่มีความแตกต่าง
กันมาทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามัคคี และร่วมมือกัน โดยได้รับความพึงพอใจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ จิตใจ และสังคมโดยทั่วถึงกัน
ดร. ชุบ กาญจนประการ กล่าวว่า การปฏิบัติราชการเป็นการรวมพลังเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีธรรมในการทำงาน สามัคคีธรรมจะดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับคน
Hebert A Simon กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหาร (Administration)
อย่าลืมว่า ?เงินไม่ใช่สิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องการ หากแต่มีความต้องการทางด้านจิตใจ หรือความสัมพันธ์ทางจิตใจกับบุคคลอื่นด้วย
แม้ ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถสูงเท่าไรก็ตาม ถ้าหากปราศจากความร่วมมือ ร่วมใจ จากเพื่อนร่วมงาน / ผู้บังคับบัญชาเสียแล้ว การทำงานก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นเพื่อนร่วมงานจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจ การจะเอาใจเพื่อร่วมงานสนับสนุนช่วยเหลือถ้าเขารักเราศรัทธาเราเขาจะเต็มใจ ทุ่มเทเพื่อหน่วยงาน มนุษย์สัมพันธ์เป็นเครื่องมือสร้างน้ำใจคนให้เกิดผลงานสำเร็จลุล่วงไป
สรุป มนุษย์สัมพันธ์เป็นเครื่องมืออันสำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างานในการที่จะนำ ผสมผสานภายใต้ความเชื่อที่ถูก ทุกคนจะมีความพอใจสูงในการร่วมมือกันทำงาน ถ้าทุกคนมีบรรยากาศของความเป็นมิตรรักใคร่กันและกัน มนุษย์สำคัญที่หัวใจถ้าหากผู้ใดชนะใจเขาได้แล้วก็เท่ากับชนะทุกส่วนของ มนุษย์นั่นเอง การทำงานอย่างนั้นได้ต้องใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ ผลงานการวิจัยชี้ให้เห็นว่า สาเหตุที่บุคคลทำงาน
ล้มเหลวมิใช่เพราะขาดความรู้ความสามารถ แต่เพราะขาดความสามารถในการเข้ากับคน
ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง
นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้
รักท่านท่านจักครอง ความรัก เรานา
สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน

หลักธรรมสำหรับผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นแนวทางมในการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีประกอบด้วย


1. ทาน ให้ปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
2. ปิยวาจา พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
3. อัตถจิรยา ทำตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูล
4. สมานัตตา ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย
ขงจื้อ กล่าวว่า การที่จะเข้ากับคนอื่นได้ และทำให้คนอื่นพึงพอใจนั้นต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ท่าทีที่ถูกต้อง
2. วิธีการที่ถูกต้อง
3. วิทยาการที่ถูกต้อง
4. ความกล้าหาญที่ถูกต้อง
5. การกระทำที่ถูกต้อง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2011 เวลา 22:58 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ธรรมปีติ

alt

?

วิญญาณหรือจิตที่มีความอิสรภาพ การที่ท่านจะกลับมาสงเคราะห์พวกเราหรือไม่สงเคราะห์

ก็เป็นเรื่องของพวกเราเอง ถ้าพวกเรามีจิตดีมีความสะอาดของจิต

สามารถทำลายอำนาจของความรักในระหว่างเพศ ทำลายความโลภ

ทำลายความโกรธ ทำลายความหลงได้

หรือกำลังตั้งใจจะทำลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ จนกระทั่งจิตเข้าถึงธรรมปีติ

ตอนนี้แหละท่านที่เข้าถึงพระนิพพานแล้วจะลงมาสงเคราะห์เรา

แต่ว่าเราเห็นท่านได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเรา ถ้าจิตของเราเข้าถึงธรรมปีติ

จิตก็เป็นอารมณ์เป็นอุปจารสมาธิตอนนี้เราก็จะเห็นท่านได้

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

หลงจิตกะล่อน ชยสาโรภิกขุ
เสาร์, 12 กันยายน 2009
? ? ? ? ? หลงจิตกะล่อน ชยสาโรภิกขุ ? ? พระ พุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า พระตถาคตสอนสองเรื่อง เรื่องแรกก็คือ ให้พวกเธอทั้งหลายเห็นบาปโดยความเป็นบาป ข้อที่สอง เมื่อเห็นบาปโดยความเป็นบาปแล้ว ให้รู้จักโทษของมัน ให้เบื่อหน่ายในบาปนั้น ให้คลายกำหนัด ละความยินดี ให้หลุดพ้นจากบาปนั้น คำสอนนี้สั้น แต่ก็มีความหมายที่น่าสนใจ ข้อสังเกตข้อแรกก็คือ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - คำสมาทานที่ต่อเสริมกันใหม่
จันทร์, 05 พฤศจิกายน 2012
? คำสมาทานที่ต่อเสริมกันใหม่ คำสมาทานนี้ นอกจากจะมีมาตามแบบแผนในวิสุทธิมรรคแล้ว แต่ละสำนัก แต่ละ อาจารย์ ต่างก็แต่งคำสมาทานขึ้นสอนศิษย์ให้สมาทานตามความที่เห็นว่าเหมาะสม การที่ใคร จะมีคำสมาทานว่าอย่างไรนั้น และไม่เกินพอดี คือยังแสดงความเคารพนับถือพระรัตนตรัยอยู่ ก็เป็นอันว่าใช้ได้ทั้งนั้น ไม่เห็นว่าจะน่าตำหนิกันตรงไหน... อ่านเพิ่มเติม...
คาถาสุภาษิตของนางสุเมธาเถรี
ศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2012
? พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖? พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา เถรีคาถา มหานิบาต ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในมหานิบาต สุเมธาเถรีคาถา คาถาสุภาษิตของนางสุเมธาเถรี [๔๗๔] ??? เราเป็นธิดาของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าโกญจะ ในนครมันตาวดี ชื่อว่าสุเมธา เป็นผู้อันพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้กระทำตามคำสั่งสอนให้ เลื่อมใสแล้ว เป็นผู้มีศีล มีถ้อยคำไพเราะ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระบุญนาคเที่ยว กรรมฐาน ๙ (ต่อ) โต้หลักพระศาสนากับพระสมุห์
อาทิตย์, 14 มีนาคม 2010
ประวัติพระบุญนาคเที่ยว กรรมฐาน?๙ (ต่อ) โต้หลักพระศาสนากับพระสมุห์ เมื่อเทศน์จบลงยังมีนายอาจารย์เรื่อง และครูโรงเรียนชื่อนายแก้ว ซึ่งอาศัยกินอยู่กับเจ้าคณะจังหวัด ท่านพระครูสังฆปาโมกขทวาจารย์ นำเอาเนื้อความซึ่งอาตมาภาพกล่าวว่าโยมทั้งหลายเป็นเดียรถีย์ พระทั้งหลายก็เป็นอลัชชีไปเรียนท่านพระครูสังฆปาโมกขทวาจารย์เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์... อ่านเพิ่มเติม...
กิเลส (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
พุธ, 01 ธันวาคม 2010
กิเลส (ราคะ โทสะ โมหะ) มันเกิดขึ้นทีหลังจิตเรา จิตจริงๆ มันบริสุทธิ์ กิเลสไม่ใช่จิตเรา มันมาปรุงมาแต่ง มันเกิดมาทีหลัง เราจะยอมให้มันมาเป็นใหญ่กว่าจิตเราได้อย่างไร มันมาทำฟอร์มเป็นเพื่อนเรา เพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกัน เอาไปกิน รู้ทันมันเอาครึ่ง รู้ไม่ถึงมันเอาหมด ให้รู้ทันมัน เมื่อมันเกิดให้รู้ให้ทันเมื่อเขาด่าเรา ทำเราโกรธ จริงๆ... อ่านเพิ่มเติม...
แม่ไก่ฟังธรรม โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2012
แม่ไก่ฟังธรรม โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) จากหนังสือธรรมะของ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙) ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ท่านนำออกมาจากพระไตรปิฏกอีกทีหนึ่ง และชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เจริญสมถกรรมฐาน จนได้ฌานไปเกิดอยู่ในพรหมโลกแล้ว เมื่อหมดบุญก็สามารถกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อีก มีเรื่องเล่าไว้ว่า... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่ขาว อนาลโย คำถามคำตอบปัญหาธรรมของหลวงปู่
จันทร์, 10 สิงหาคม 2009
?หลวงปู่ขาว อนาลโย ตอบปัญหาธรรมของหลวงปู่ ต่อถาม ในธรรมท่านสอนพระว่าให้ยินดีในความสันโดษ มักน้อย ดังในสัลเลขธรรม ๑๐ ประการ ฆราวาสถ้าปฏิบัติตามธรรมสันโดษและความมักน้อยจะครองชีพไปตลอดไหม บางครอบครัวมีลูกมาก ญาติ มิตรเพื่อนฝูงมาก ถ้าหาได้น้อยไม่พอกินพอใช้จะไม่เดือดร้อนแก่ครอบครัวเช่นนั้นหรือปู่ ส่วนครอบครัวที่มีลูกน้อยคน... อ่านเพิ่มเติม...
อินทริยชาดก ว่าด้วยดี ๔ ชั้น
พฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2012
? ? ความขยันของคฤหบดีผู้อยู่ครองเรือน ดีชั้นหนึ่ง การแบ่งปันโภคทรัพย์ให้แก่สมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรม แล้วบริโภคด้วยตนเอง ดีชั้นสอง เมื่อได้ประโยชน์ ไม่ระเริงใจด้วยความมัวเมา ดีชั้นสาม เมื่อเวลาเสื่อมประโยชน์ ไม่มีความลำบากใจ ดีชั้นสี่. อินทริยชาดก ว่าด้วยดี ๔ ชั้น พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ... อ่านเพิ่มเติม...
บุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบุญว่า บุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙ [๑๙] บุคคลพึงรีบทำความดี พึงห้ามจิตจากบาป เพราะเมื่อทำบุญช้าไป ใจย่อมยินดีในบาป หากบุรุษพึงทำบาปไซร้ ไม่พึงทำบาปนั้นบ่อย ๆ ไม่พึงทำความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้ หากว่าบุรุษพึงทำบุญไซร้ พึงทำบุญนั้นบ่อย ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ตัวรู้-รู้ตัว
พุธ, 28 กรกฏาคม 2010
ตัวรู้-รู้ตัว พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์? ในการนั่งภาวนานี้ ถึงแม้เราจะไม่มีความรู้อะไรเลย ก็ให้รู้เพียงว่า ลมเข้าเราก็รู้ ลมออกเราก็รู้ ลมยาวเราก็รู้ ลมสั้นเราก็รู้ ลมสบายเราก็ รู้ หรือลมไม่สบายเราก็รู้ เท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้ ส่วน "สัญญา" ในเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในใจของเรานั้น ก็ให้ปัดทิ้งเสีย ทั้งดีและชั่ว ทั้ง อดีตอนาคต... อ่านเพิ่มเติม...
อนาลโยวาทะ (๑)
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2009
? หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกองเพล? ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู อนาลโยวาทะ? (๑) ๑. พระพุทธเจ้าว่าเราเป็นผู้แนะนำสั่งสอนทาง ทางออกจากโลกก็ดี ทางไปสวรรค์ก็ดี ทางไปนิพพานก็ดี เราตถาคตเป็นผู้แนะนำสั่งสอนให้เท่านั้นแหละ ตนนั่นแหละ พวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต้องทำเอาเอง แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระสาวกทั้งหลายก็ทำเอาเองทั้งนั้น ตนและทำให้ตน ... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องทวนความรู้สึก
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องทวนความรู้สึก ปฏิบัติ ธรรมแล้วถ้ารู้สึกเบื่อครอบครัวเบื่อโลกเบื่อสงสาร อย่าไปเชื่อความรู้สึกของตัวเอง ถ้ามันเบื่อดูไปจนมันหายเบื่อ แต่ถ้าหาก พอปฏิบัติธรรมได้ธรรมเห็นธรรมแล้วนี่ มันทำให้รู้สึกเคารพบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายาย เมตตาสงสารครอบครัว แล้วความรัก ระหว่างครอบครัวของเรานี่ ทีแรกเรารักด้วยกิเลสตัณหา... อ่านเพิ่มเติม...
ความสำคัญแห่งจิต หลวงตามหาบัว
จันทร์, 28 กันยายน 2009
ความสำคัญแห่งจิต โดย หลวงตามหาบัว การศึกษากับชีวิต "ชีวิต" เป็นของลึกลับซับซ้อน ยากที่ผู้เป็นเจ้าของจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง มนุษย์เราจึงไม่ สามารถนำชีวิตไปในทางที่ถูก ที่ควรได้ง่ายๆ? บางคนได้รับการศึกษาสูง มีความรู้ดี? แต่ก็ไม่ สามารถดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขได้? เพราะเขารู้แต่ เรื่องภายนอก ไม่รู้สภาพอันวุ่นวาย ในตัวเอง... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ตอนที่ ๗
ศุกร์, 12 มีนาคม 2010
? ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ตอนที่ ๗ พบคู่วาสนา พอค่ำวันนั้นประมาณ ๗ ทุ่มก็จำวัด ฝันเห็นพระหลวงตาแก่ ๆ มาบอกว่า จงระวัง เณร มาอยู่ ที่นี้ แล้วอีก ๔ วัน เณรจะเห็นคู่วาสนา แล้วเณรจะร้อน เพราะผู้หญิงคนนั้น ก็พอดีตื่นนอน ต่อนั้น อาตมาภาพก็ลุกขึ้นทำความเพียร เดินจงกรมไปตามเรื่อง อีก ๔ วันพอดี บิณฑบาตกลับมา... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิบัติ กันเถิด หลวง พ่อ ชา สุภัทโท
พุธ, 26 พฤษภาคม 2010
ปฏิบัติกันเถิด หลวงพ่อ ชา สุภัทโท การปฏิบัติจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้น เดี๋ยวมันคิดนั่นคิดนี่ ฟุ้งซ่านไม่ติดต่อกัน? มันจะคิดไปไหนก็ช่าง ให้เราพยายาม ทำให้เรื่อยเข้าไว้แล้วมันจะเหมือนหยดแห่งน้ำ? มันจะทำความห่างให้ถี่ ครั้งถี่เข้า ๆ มันก็ติดกันเป็นสายน้ำ? ทีนี้ความ รู้ของเราก็จะเป็นความรู้รอบ จะยืนก็ตาม จะนั่งก็ตาม จะนานก็ตาม จะเดินก็ตาม?... อ่านเพิ่มเติม...