Get Adobe Flash player
(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 3.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

alt

มนุษย์สัมพันธ์ HUMAN RELATION

?

ความหมาย มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะในการดำรงชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยดี มีความผาสุก

มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ เพื่อมุ่งให้เกิดความร่วมมือมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์ เป็นการเข้ากับคนเอาชนะใจคนมนุษย์ สัมพันธ์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคคลเพื่อให้ได้มา ซึ่งความรัก นับถือ ความจงรักภักดี และร่วมมือในการทำงานมนุษย์สัมพันธ์ เป็นกระบวนการจูงใจให้คนร่วมใจกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีความพอใจเป็นพื้นฐานมนุษย์สัมพันธ์ เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องกัน ทำงานร่วมกันในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั่นเองกิจกรรม หลักของ มนุษย์สัมพันธ์ คือการจูงใจเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น การจูงใจมุ่งไปสู่การทำงานเป็นทีม (Team work) ซึ่งต้องิาศัยทั้งการประสานงาน และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลก่อนอื่นผู้บริหารต้องเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์ดังนี้

1. มนุษย์แตกต่างกันและเหมือนกัน (Man is different and alike)

2. มนุษย์ต้องการความรัก (Man needs loved and to be loved)

3. มนุษย์ต้องการความยอมรับนับถือ (Man needs recognition)4. มนุษย์ต้องการความปลอดภัย (Man needs security)
ผู้ร่วมงานมีความเป็นมนุษย์ และมีความต้องการเช่นเดียวกับผู้บริหาร เช่นการส่วนร่วม (Participation) มีศักดิ์ศรี (Diginity) ฯลฯ ผู้ร่วมงานมีสามัญสำนึก ความรับ ผิดชอบ มีมโนธรรม ผู้บริหารที่จะได้รับความสำเร็จในการทำงานนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานร่วมกับคน เข้าใจคน มีความสามารถในการจูงใจคน บำรุงขวัญให้กำลังใจ สนองตอบความปรารถนาและกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา โดยวิธีการต่าง ๆ ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ในการบริหาร

1. ก่อให้เกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม และมีความเข้าใจอันดีต่อกัน

2. ก่อให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อความสมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติงาน

3. ก่อให้เกิดความรัก มิตรภาพ ปรองดองซึ่งกันและกัน

4. ก่อให้เกิดความสำเร็จในกิจการที่มีจุดประสงค์ร่วมกัน

5. ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด

6. เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งสรุป ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ผลประโยชน์ส่วนรวม ร่วมแรงร่วมใจอยู่กันได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจ

?

หลักการปรับปรุงตัวให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (ยิ้มแย้ม ยกย่อง ยืดหยุ่นยืนหยัด)
1. ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
2. มองผู้อื่นในแง่ดีด้วยความจริงใจ
3. ไม่ทำตัวเด่น หรือด้อยเกินไป
4. มีความตั้งใจที่จะไม่ขัดผลประโยชน์ของผู้อื่น
5. มีอารมณ์ขัน ร่าเริง แจ่มใส
6. มีอารมณ์หนักแน่น เก็บความรู้สึกได้
7. ช่วยเหลือ ให้เกียรติ ให้อภัย
8. รู้จักหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริหารในการสร้างและรักษามนุษย์สัมพันธ์ในหน่วยงาน
1. ให้ผู้ใต้คับบัญชาพบง่าย
2. เป็นนักฟังที่ดี กระตุ้นและเร้าใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นมาก ๆ
3. ส่งเสริมให้ความรู้ ให้เกียรติ ยกย่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
5. ปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตย
6. ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตัดสินในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่บงการตลอดเวลา
7. รู้จักประนีประนอม รู้จักโง่ และเสียสละเมื่อมีโอกาส
8. พรหมวิหาร 4 , สังคหวัตถุ 4
ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง ปิดปากเสียบ้าง นอนนั่งสบาย
สาระของมนุษย์สัมพันธ์
1. ความเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์
2. การเข้าใจธรรมชาติ ทางจิตใจของมนุษย์ และอิทธิพลที่มีกระทบ
3. การปรับตนโดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ

Kieth davis กล่าวว่ามนุษย์สัมพันธ์เป็นการนำเอาบุคคลที่มีความแตกต่าง
กันมาทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามัคคี และร่วมมือกัน โดยได้รับความพึงพอใจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ จิตใจ และสังคมโดยทั่วถึงกัน
ดร. ชุบ กาญจนประการ กล่าวว่า การปฏิบัติราชการเป็นการรวมพลังเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีธรรมในการทำงาน สามัคคีธรรมจะดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับคน
Hebert A Simon กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหาร (Administration)
อย่าลืมว่า ?เงินไม่ใช่สิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องการ หากแต่มีความต้องการทางด้านจิตใจ หรือความสัมพันธ์ทางจิตใจกับบุคคลอื่นด้วย
แม้ ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถสูงเท่าไรก็ตาม ถ้าหากปราศจากความร่วมมือ ร่วมใจ จากเพื่อนร่วมงาน / ผู้บังคับบัญชาเสียแล้ว การทำงานก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นเพื่อนร่วมงานจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจ การจะเอาใจเพื่อร่วมงานสนับสนุนช่วยเหลือถ้าเขารักเราศรัทธาเราเขาจะเต็มใจ ทุ่มเทเพื่อหน่วยงาน มนุษย์สัมพันธ์เป็นเครื่องมือสร้างน้ำใจคนให้เกิดผลงานสำเร็จลุล่วงไป
สรุป มนุษย์สัมพันธ์เป็นเครื่องมืออันสำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างานในการที่จะนำ ผสมผสานภายใต้ความเชื่อที่ถูก ทุกคนจะมีความพอใจสูงในการร่วมมือกันทำงาน ถ้าทุกคนมีบรรยากาศของความเป็นมิตรรักใคร่กันและกัน มนุษย์สำคัญที่หัวใจถ้าหากผู้ใดชนะใจเขาได้แล้วก็เท่ากับชนะทุกส่วนของ มนุษย์นั่นเอง การทำงานอย่างนั้นได้ต้องใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ ผลงานการวิจัยชี้ให้เห็นว่า สาเหตุที่บุคคลทำงาน
ล้มเหลวมิใช่เพราะขาดความรู้ความสามารถ แต่เพราะขาดความสามารถในการเข้ากับคน
ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง
นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้
รักท่านท่านจักครอง ความรัก เรานา
สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน

หลักธรรมสำหรับผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นแนวทางมในการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีประกอบด้วย


1. ทาน ให้ปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
2. ปิยวาจา พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
3. อัตถจิรยา ทำตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูล
4. สมานัตตา ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย
ขงจื้อ กล่าวว่า การที่จะเข้ากับคนอื่นได้ และทำให้คนอื่นพึงพอใจนั้นต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ท่าทีที่ถูกต้อง
2. วิธีการที่ถูกต้อง
3. วิทยาการที่ถูกต้อง
4. ความกล้าหาญที่ถูกต้อง
5. การกระทำที่ถูกต้อง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2011 เวลา 22:58 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ใจมีสภาพเหมือนแก้วใส (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

alt

เมื่อนิวรณ์มันมีสภาพเหมือนโคลนที่สกปรกมาก ใจมีสภาพเหมือนแก้วใส

เมื่อมีโคลนตนเข้าไปแปดเปื้อน เราก็ไม่สามารถเอาแก้วใส มาทำแว่นตาส่องเห็นทาง

ได้ฉันใด อารมณ์ใจของเราก็เหมือนกัน

ถ้าหากว่าอารมณ์ใจของเรายังคบนิวรณ์ห้าประการ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่

เราก็ไม่สามารถติดตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูได้

คัดลอกจากบางส่วน หนังสือกฏของกรรม เล่ม ๓ (อาัลัยหลวงพ่อปาน)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เรื่องที่ ๑ : ตายไม่สูญ...แล้วไปไหน
พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2012
เรื่องที่ ๑ ? ตายไม่สูญ...แล้วไปไหน จาก หนังสือ?ตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหน ? ....ความจริง? "ตายแล้วไม่สูญ"? และ "ตายแล้วไปไหน"? นี้ไม่น่าจะเป็นที่ข้องใจของท่านเลย? เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วอย่างละเอียดว่า? เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว ทางที่ไปก็มี ๕ สายคือ ๑) อบายภูมิ ได้แก่เกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย และเป็นสัตว์เดรัจฉาน ๒) เกิดเป็นมนุษย์ ๓)... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๑๒. อริยสัจโดยย่อ
พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2012
อริยสัจโดยย่อ ต่อไปนี้เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะเจริญสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณ สำหรับวันนี้ก็จะขอพูดอริยสัจย่อเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ความจริงเรื่องใจนี่เราบอกให้เตือนกันมาทุกวัน แต่ทว่ายังมีบางท่านลืมเตือนตลอดจนกระทั่งลืมกาลลืมสมัยไม่รู้กาลอันใดควรอันใดไม่ควร อันนี้ก็เป็นที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
ใจเป็นอย่างไรล่ะ พระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๑
ศุกร์, 05 ตุลาคม 2012
? ? พระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๑ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ใจเป็นอย่างไรล่ะ ใจผู้ร้ายนักโทษก็มี ใจทุกข์ใจยาก ใจสัตว์เดรัจฉาน ใจผีนรกก็มี ใจพระอินทร์พระพรหมก็มี ใจท้าวพระยามหากษัตริย์ ใจเศรษฐีคหบดี ใจคนสวยคนงาม คนมั่งมีศรีสุข คนที่ไม่ทุกข์ไม่จนก็มี ใจนายร้อยนายพันนายพลจอมพลก็มี ใจมันเป็นได้ทั้งนั้น จะว่าอย่างไรล่ะ เลือกดูสิ... อ่านเพิ่มเติม...
ความประมาทหนทางสู่ความตาย หลวงพ่อลี ธมฺมธโร
เสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2010
ความประมาทหนทางสู่ความตาย หลวงพ่อลี ธมฺมธโร ออกพรรษาในปี ๒๔๗๔ หลวงพ่อลีมีจิตผ่องใสเบิกบานเต็มที่ การเข้าโมกธรรมอย่างเต็ม ที่ในพรรษาที่ผ่านมา คือธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย ทำให้เบา สบายตลอดวันคืน หลวงพ่อลีได้กราบลาพระอุปัชฌาย์จากวัดสระปทุออกธุดงค์ ผ่าน จังหวัดอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อำเภอท่าตะโก และบึงบอระเพ็ด ... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทของหลวงพ่อตอนที่ ตอนที่ ๑๐
พุธ, 17 มีนาคม 2010
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน โอวาทของหลวงพ่อตอนที่ ตอนที่ ๑๐ ๓. พิจารณาตน อัตตนา โจทยัตตานัง จงกล่าวโทษโจทความผิดของตัวไว้เสมอ อย่าไปยุ่งกับคนอื่น คตินี้ นักปฏิบัติทุกคนเขาจะประณามตัวเองเข้าไว้เสมอ อารมณ์ยุ่งอยู่กับกามราคะนิดหนึ่งเขาจะ ประณามว่าเลวทันที ของอะไรก็ดี ถ้าชมว่าสวย ชมว่างาม เมื่อรู้สึกขึ้นมาก็รู้สึกว่าใจของเรา มันเลวเสียแล้วรึนี่... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - หลักสูตรรูปพรหม
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? หลักสูตรรูปพรหม ๑. ได้ฌานที่ ๑ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๑, ๒, ๓ ๒. ได้ฌานที่ ๒ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๔, ๕, ๖ ๓. ได้ฌานที่ ๓ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๗, ๘, ๙ ๔. ได้ฌานที่ ๔ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๑๐, และ ๑๑ ทั้งหมดนี้เป็นพรหมชั้นโลกีย์ 
เหนื่อยจนตาย พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
พฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2010
เหนื่อยจนตาย พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร ที่ไหนๆ ในโลก ไม่ว่าประเทศไทย หรือในต่างประเทศ จะพบว่ามีบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ทีหรูหราใหญ่โตสวยงามให้ เห็นกันอยู่มากมาย และถ้าจะถามว่า จิตใจของบุคคลที่อยู่ที่อาศัยในบ้านเรือนที่สวยงามเหล่านั้น จะมีความเยือก เย็นเป็นสุขกว่าใจของคนอื่นๆ ที่มีฐานะต่ำกว่าเขาหรือไม่ ก็คงจะตอบได้ว่า ไม่แน่เสมอไป ... อ่านเพิ่มเติม...
คำสอน และ อานิสงค์ การปล่อยสัตว์ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
พุธ, 02 มิถุนายน 2010
คำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เรื่องการปล่อยสัตว์ ?นี่ก็แปลกเมื่อปี 08 ฉันเป็นโรคอยู่อย่างหนึ่ง มันเมื่อยปวดทั้งตัว คือมันเกินเมื่อย ให้หมอฉีดยาก็แล้ว หมอให้ ยากินก็แล้ว มันก็ไม่ได้ผลก็เลยมากรุงเทพฯ แล้วเลยไปบางปูไปถึงบางปูก็เจอะคนขายปู 3 ตัว ก็นึกในใจว่า่ ไอ้ปูนี่กวา่ มันจะตาย ก็ถูกมัดอยู่นาน มันก็เมื่อยเหมือนกับเราเหมือนกันปลาก็เคยปล่อยมาแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
สัจจบารมี
อาทิตย์, 11 เมษายน 2010
สัจจบารมี วันหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปในงานฉลองพระวิหาร และสะพานคอนกรีตซึ่งสร้างอยู่หน้าสถานีรถไฟอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในบัตรเชิญกำหนดงานก่อนเทศกาลตรุษสงกรานต์หนึ่งวัน งานฉลองทางศาสนาจะได้จัดนิมนต์พระสงฆ์มา เจริญพระพุทธมนต์ที่วิหาร เลี้ยงพระฉันเพล และเชิญผู้ไปในงานร่วมรับประทานอาหารเที่ยงทุกท่าน ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กำลังสมาธิของอสุภกรรมฐาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
กำลังสมาธิของอสุภกรรมฐาน อสุภกรรมฐานทั้ง ๑๐ อย่างนี้ มีกำลังสมาธิเพียงปฐมฌานเป็นอย่างสูงสุด ไม่สามารถ จะทรงฌานให้มีกำลังให้สูงกว่านั้นได้ เพราะเป็นกรรมฐานที่มีอารมณ์ด้านพิจารณามากกว่า การเพ่ง ใช้อารมณ์จิตใคร่ครวญพิจารณาอยู่เป็นปกติ จึงทรงสมาธิได้อย่างสูงก็เพียงปฐมฌาน เป็นกรรมฐานที่มีอารมณ์คล้ายคลึงกับวิปัสสนาญาณมาก... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่ขาว อนาลโย อยู่ที่ใจ
อาทิตย์, 23 สิงหาคม 2009
?หลวงปู่ขาว อนาลโย อยู่ที่ใจผู้ เห็นเวทนา ผู้เห็นสัญญา ผู้เห็นสังขาร วิญญาณ เป็นผู้เห็นนามรูป นามรูป เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย อายตนะ เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ เห็นรูปมากระทบตา เกิดวิญญาณขึ้นที่นี่ เสียงมากระทบหู เกิดวิญญาณที่นี่ขึ้นอีก รูปดีก็เกิดความยินดี ชอบใจ เป็นเวทนา อยากได้ รูปไม่ดี เกลียดชัง เกิดทุกขเวทนา ไม่อยากได้... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๐) รู้ภายในภายนอก
อังคาร, 23 มีนาคม 2010
? รู้ภายในภายนอก ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๐) พระอาจารย์มั่นพักบำเพ็ญเพียรอยู่ถ้ำสาลิกาได้รับความรู้และอุบายแปลก ๆ ต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่เป็นเรื่องภายใน อันหมายถึงการ ซักฟอกจิตกำจัดกิเลสอาสวะ และทั้งเกี่ยวกับเรื่องรู้เห็นภายนอก อันหมายถึงตาทิพย์ หูทิพย์ และอภิญญาข้ออื่น ๆ ที่ทำให้รู้เท่าทัน... อ่านเพิ่มเติม...
พุทโธ แสงสว่างและไส้ตะเกียง พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล)
จันทร์, 08 พฤศจิกายน 2010
? ? ? ? ? ? พุทโธ แสงสว่างและไส้ตะเกียง? พระพิศาลศาสนกิจ?(พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ?อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เทศนาที่วัดบรมนิวาส อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2548 วันนี้มีแต่ครูบาอาจารย์ใหญ่ๆ ท่านนั่งด้วย หลวงพ่อแปลง นี่ก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ มีแต่เกจิ ท่านเจ้าคุณ ท่านอาจารย์สุรเสียง จอม ขมังเวทย์ แต่ไปอยู่มหาสารคาม ไปอยู่สุรินทร์ไปแจกของที่สุรินทร์... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อชา สุภัทโท เรื่องกุญแจภาวนา
พุธ, 29 กรกฏาคม 2009
?หลวงพ่อชา สุภัทโทเรื่องกุญแจภาวนามันจะเกิดยินร้ายก็เป็นสังขาร มันอยากจะไปโน่นไปนี่ก็เป็นสังขาร ถ้าไม่รู้เท่าสังขารก็วิ่งตามมันไปเป็นไปตามมัน เมื่อจิตเคลื่อนเมื่อใดก็เป็นสมมติสังขาร เมื่อนั้นท่านจึงให้พิจารณาสังขารคือ จิตมันเคลื่อนไหวนั่นเอง เมื่อมันเคลื่อนออกไปก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่านให้พิจารณาอันนี้... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
อังคาร, 06 ตุลาคม 2009
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ ถามปัญหาท่านพระอาจารย์มั่น ? ที่ พักของเรา (หลวงปู่เจี๊ยะ) กับท่านพระอาจารย์มั่นไม่ห่างกันมากนัก ท่านอายุ ๗๐ แล้ว ต้องคอยดูแลท่าน ท่านจะเรียกใช้อะไรจะได้ยินได้ง่าย ในตอนเย็นๆ หลังจากทำข้อวัตรปฏิบัติเสร็จ มีปัญหา ธรรมอันใดขัดข้อง จะนำไปถามท่านเสมอ เราเคยเข้าไปที่พักท่านที่โนนนิเวศน์ ไปถาม ปัญหา ... อ่านเพิ่มเติม...