Get Adobe Flash player
(4 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 1.50 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

alt

มนุษย์สัมพันธ์ HUMAN RELATION

?

ความหมาย มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะในการดำรงชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยดี มีความผาสุก

มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ เพื่อมุ่งให้เกิดความร่วมมือมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์ เป็นการเข้ากับคนเอาชนะใจคนมนุษย์ สัมพันธ์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคคลเพื่อให้ได้มา ซึ่งความรัก นับถือ ความจงรักภักดี และร่วมมือในการทำงานมนุษย์สัมพันธ์ เป็นกระบวนการจูงใจให้คนร่วมใจกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีความพอใจเป็นพื้นฐานมนุษย์สัมพันธ์ เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องกัน ทำงานร่วมกันในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั่นเองกิจกรรม หลักของ มนุษย์สัมพันธ์ คือการจูงใจเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น การจูงใจมุ่งไปสู่การทำงานเป็นทีม (Team work) ซึ่งต้องิาศัยทั้งการประสานงาน และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลก่อนอื่นผู้บริหารต้องเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์ดังนี้

1. มนุษย์แตกต่างกันและเหมือนกัน (Man is different and alike)

2. มนุษย์ต้องการความรัก (Man needs loved and to be loved)

3. มนุษย์ต้องการความยอมรับนับถือ (Man needs recognition)4. มนุษย์ต้องการความปลอดภัย (Man needs security)
ผู้ร่วมงานมีความเป็นมนุษย์ และมีความต้องการเช่นเดียวกับผู้บริหาร เช่นการส่วนร่วม (Participation) มีศักดิ์ศรี (Diginity) ฯลฯ ผู้ร่วมงานมีสามัญสำนึก ความรับ ผิดชอบ มีมโนธรรม ผู้บริหารที่จะได้รับความสำเร็จในการทำงานนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานร่วมกับคน เข้าใจคน มีความสามารถในการจูงใจคน บำรุงขวัญให้กำลังใจ สนองตอบความปรารถนาและกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา โดยวิธีการต่าง ๆ ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ในการบริหาร

1. ก่อให้เกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม และมีความเข้าใจอันดีต่อกัน

2. ก่อให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อความสมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติงาน

3. ก่อให้เกิดความรัก มิตรภาพ ปรองดองซึ่งกันและกัน

4. ก่อให้เกิดความสำเร็จในกิจการที่มีจุดประสงค์ร่วมกัน

5. ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด

6. เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งสรุป ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ผลประโยชน์ส่วนรวม ร่วมแรงร่วมใจอยู่กันได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจ

?

หลักการปรับปรุงตัวให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (ยิ้มแย้ม ยกย่อง ยืดหยุ่นยืนหยัด)
1. ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
2. มองผู้อื่นในแง่ดีด้วยความจริงใจ
3. ไม่ทำตัวเด่น หรือด้อยเกินไป
4. มีความตั้งใจที่จะไม่ขัดผลประโยชน์ของผู้อื่น
5. มีอารมณ์ขัน ร่าเริง แจ่มใส
6. มีอารมณ์หนักแน่น เก็บความรู้สึกได้
7. ช่วยเหลือ ให้เกียรติ ให้อภัย
8. รู้จักหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริหารในการสร้างและรักษามนุษย์สัมพันธ์ในหน่วยงาน
1. ให้ผู้ใต้คับบัญชาพบง่าย
2. เป็นนักฟังที่ดี กระตุ้นและเร้าใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นมาก ๆ
3. ส่งเสริมให้ความรู้ ให้เกียรติ ยกย่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
5. ปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตย
6. ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตัดสินในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่บงการตลอดเวลา
7. รู้จักประนีประนอม รู้จักโง่ และเสียสละเมื่อมีโอกาส
8. พรหมวิหาร 4 , สังคหวัตถุ 4
ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง ปิดปากเสียบ้าง นอนนั่งสบาย
สาระของมนุษย์สัมพันธ์
1. ความเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์
2. การเข้าใจธรรมชาติ ทางจิตใจของมนุษย์ และอิทธิพลที่มีกระทบ
3. การปรับตนโดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ

Kieth davis กล่าวว่ามนุษย์สัมพันธ์เป็นการนำเอาบุคคลที่มีความแตกต่าง
กันมาทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามัคคี และร่วมมือกัน โดยได้รับความพึงพอใจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ จิตใจ และสังคมโดยทั่วถึงกัน
ดร. ชุบ กาญจนประการ กล่าวว่า การปฏิบัติราชการเป็นการรวมพลังเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีธรรมในการทำงาน สามัคคีธรรมจะดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับคน
Hebert A Simon กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหาร (Administration)
อย่าลืมว่า ?เงินไม่ใช่สิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องการ หากแต่มีความต้องการทางด้านจิตใจ หรือความสัมพันธ์ทางจิตใจกับบุคคลอื่นด้วย
แม้ ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถสูงเท่าไรก็ตาม ถ้าหากปราศจากความร่วมมือ ร่วมใจ จากเพื่อนร่วมงาน / ผู้บังคับบัญชาเสียแล้ว การทำงานก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นเพื่อนร่วมงานจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจ การจะเอาใจเพื่อร่วมงานสนับสนุนช่วยเหลือถ้าเขารักเราศรัทธาเราเขาจะเต็มใจ ทุ่มเทเพื่อหน่วยงาน มนุษย์สัมพันธ์เป็นเครื่องมือสร้างน้ำใจคนให้เกิดผลงานสำเร็จลุล่วงไป
สรุป มนุษย์สัมพันธ์เป็นเครื่องมืออันสำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างานในการที่จะนำ ผสมผสานภายใต้ความเชื่อที่ถูก ทุกคนจะมีความพอใจสูงในการร่วมมือกันทำงาน ถ้าทุกคนมีบรรยากาศของความเป็นมิตรรักใคร่กันและกัน มนุษย์สำคัญที่หัวใจถ้าหากผู้ใดชนะใจเขาได้แล้วก็เท่ากับชนะทุกส่วนของ มนุษย์นั่นเอง การทำงานอย่างนั้นได้ต้องใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ ผลงานการวิจัยชี้ให้เห็นว่า สาเหตุที่บุคคลทำงาน
ล้มเหลวมิใช่เพราะขาดความรู้ความสามารถ แต่เพราะขาดความสามารถในการเข้ากับคน
ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง
นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้
รักท่านท่านจักครอง ความรัก เรานา
สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน

หลักธรรมสำหรับผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นแนวทางมในการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีประกอบด้วย


1. ทาน ให้ปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
2. ปิยวาจา พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
3. อัตถจิรยา ทำตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูล
4. สมานัตตา ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย
ขงจื้อ กล่าวว่า การที่จะเข้ากับคนอื่นได้ และทำให้คนอื่นพึงพอใจนั้นต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ท่าทีที่ถูกต้อง
2. วิธีการที่ถูกต้อง
3. วิทยาการที่ถูกต้อง
4. ความกล้าหาญที่ถูกต้อง
5. การกระทำที่ถูกต้อง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2011 เวลา 22:58 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อขาตาโร ตถาคตา

altชนะอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านได้ ก็สามารถจะทรงฌานได้ หากว่าทำกรรมฐานเพียงเท่านี้ยังไม่ได้ อยู่ที่ไหนก็ไม่สมควรทั้งนั้น เพราะว่าความดีหรือความชั่ว อารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่ว มันอยู่ที่กำลังใจของเรา ไม่ใช่อยู่ที่สถานที่ แล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ครูสอน

?ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

อขาตาโร ตถาคตา

ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก

ถ้าบอกแล้วไม่ปฏิบัติตามก็เมื่อยปากเปล่าซึ่งไม่มีประโยชน์อะไร

ที่มา บางส่วนจากปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๑๙

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ทาง ๔ แพร่งสู่โลกันตนรกและสำนักพระยายม จากหนังสือไตรภูมิ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน) ตอนที่ ๒
เสาร์, 12 ธันวาคม 2009
ทาง ๔ แพร่งสู่โลกันตนรก และสานักพระยายม โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จากหนังสือไตรภูมิ ท่านสาธุชนทั้งหลายและพระคุณเจ้าที่เคารพ เมื่อวันพุธก่อนได้บอกบารมีให้แก่พระคุณเจ้าและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่า การที่ จะบำเพ็ญบารมีไปนรกเขาบำเพ็ญกันยังไง หวังว่าพระคุณเจ้าและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็คงยังจะจำได้ แล้วก็คงตั้งใจ... อ่านเพิ่มเติม...
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก 1
อาทิตย์, 11 เมษายน 2010
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก 1 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1. พระผู้มีเมตตาท่วมท้นพระหฤทัย พระผู้มีเมตตาแผ่ไพศาลทั่วทุกสารทิศ อันความเมตตามีอยู่ในผุ้ใด หรือผู้ใดเป็นผู้มีเมตตา เมตตานั้นจะไม่มีขอบเขตเฉพาะในผู้ เป็นที่รักที่ชอบใจของตนเท่านั้น แม้ผู้อื่นเมตตาแท้จริงก็จะแผ่ไปครอบคลุมถึงได้ ... อ่านเพิ่มเติม...
พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร
พุธ, 25 สิงหาคม 2010
พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร พระมหากัจจายนะ เป็นบุตรของพราหมณ์ตระกูลกัจจายนะ ผู้เป็นปุโรหิต (ที่ปรึกษา)ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต ในกรุงอุชเชนี เดิมท่านชื่อว่า “กัญจนะ” เพราะมีรูปร่างลักษณะงามสง่า มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น เมื่อเจริญวัยขึ้น ได้เรียนจบไตรเพท คือ คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญหาของผู้ไม่เคยฝึกมาก่อน จาก หนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เล่ม ๒
อังคาร, 22 กันยายน 2009
ปัญหาของผู้ไม่เคยฝึกมาก่อน (มโนมยิทธิ) ?หลวงพ่อตอบปัญหา หลวงพ่อ : คำว่า มโมนยิทธิ แปลว่า มีฤทธิ์ทางใจ มโนยิทธินี่เป็นการเตรียมอภิญญา จะเรียกวิชชาสามตรง ก็เข้มเกินไป จะเรียกอภิญญาก็ยัง อ่อนอยู่ เป็นการเตรียมอภิญญา เตรียมเพื่อรับอภิญญาหก วิชชาสามจริง ๆ ไปไมได้แต่เห็นได้ นั่งอยู่ตรงนี้ สามารถเห็น เทวดา เห็นพรหม เห็นพระอริยะ สามารถคุยกันได้... อ่านเพิ่มเติม...
พระอิสิทาสีเถรีตอนที่ ๑
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2010
พระอิสิทาสีเถรี ชาตินี้ขอสะสางกรรม ตอนที่ ๑ แสง โสมสาดส่องอาบทั่วชินทัตตาราม เสียงไก่โห่เริ่มแว่วมาเป็นระยะๆ ลมปลาย ปัจฉิมยามพัดแผ่ว รำเพยเอากลิ่นไม้ป่าบางชนิดติดมาด้วย หอมเย็นระรื่น แสงโคมไฟ ตามทิวไม้ที่จุดไว้เพื่อจงกรม เป็นเหมือนแสงแห่งดวงดาว ภิกขุนูปัสสะยะในยามนี้ ช่าง น่าทัสสนายิ่งนัก!... อ่านเพิ่มเติม...
จิตศูนย์กลาง พระโพธิธรรมมาจารย์ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
อาทิตย์, 13 กันยายน 2009
จิตศูนย์กลาง พระโพธิธรรมมาจารย์? (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อยจ.บุรีรัมย์ จิต เป็นศูนย์กลางทั้งโลกทั้งแผ่นดินทั้งหมด ศูนย์กลางของโลกอยู่ที่จิต รวมอยู่ที่จิต เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้อบรมจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าผู้ใดเห็นจิต เห็นอารมณ์ที่เกิดดับของจิต ผู้นั้นจะหมดปัญหาทางจิตใจ เพราะฉะนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
พระอานนท์เถระ
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2009
?พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร ?ประวัติในสมัยพระมหาสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเถระผู้เป็นพุทธปัฏฐากของพระมหาสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้า อมิโตทนศากยราช พระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนมหาราช พระพุทธบิดา ในเรื่องพระบิดาของท่าน มีหลักฐานหลายแห่งคัดค้านกันอยู่ เช่น อรรถกถาอังคุตตรนิกาย อรรถกถาธรรมบท และอรรถกถาพุทธวงศ์... อ่านเพิ่มเติม...
กายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้ออิริยาบถและปฏิกูล
เสาร์, 29 พฤษภาคม 2010
กายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อนี้ ว่าด้วยอิริยาบถ และ ปฏิกูล โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านสาธุชนทั้งหลาย วันพุธนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนตามปกติ วันนี้เห็นจะเข้าเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรได้แล้ว เพราะว่า เรื่องเตวิชโชได้จบมาแล้ว สำหรับมหาสติปัฏฐานสูตรตอนที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเรื่องเบาๆ ขอบรรดาพระคุณเจ้าและญาติโยมพุทธ บริษัทที่รัก... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๔) ๔. เจอร่างตนเองในอดีตชาติ
อาทิตย์, 05 กันยายน 2010
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม (ตอนที่ ๔) ?๔. เจอร่างตนเองในอดีตชาติ ครั้งอาตมาอายุ ๑๕ ปี จึงขอโยมทั้งสอบบวชเณร โยมเห็นแล้วว่า อาตมามีบุญวาสนามาทางนี้ ขืนห้ามปรามก็คงไม่สำเร็จจึงอนุญาตให้บวช เตรียมสบงจีวรนำมาหาอาจารย์เจ้าอาวาส และได้บรรพชาตามความประสงค์ แต่ก็ได้สั่งโยมพ่อโยมแม่ว่า ถ้าใครจะให้ทำนายทายทัก ก็อย่าบอกว่าลูกมาบวชเณรอยู่ที่วัดไหน... อ่านเพิ่มเติม...
๒ สิ่งที่เสริมสร้างความสนิทสนมในชุมชน - ๖ พระสูตร โดย ชยสาโร ภิกขุ
ศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2011
๒ สิ่งที่เสริมสร้างความสนิทสนมในชุมชน ๖ พระสูตร โดย ชยสาโร ภิกขุ ? คงไม่มีใครอย่างจะอยู่ในชุมชนที่เต็มไปด้วยความอิจฉาพยาบาท การชิงดีชิงเด่นกัน การพูดจาที่หยาบคาย หรือก้าวร้าว คงไม่มีใครชอบอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลา มนุษย์เราอยากอยู่อย่างไร คงไม่ต้องให้สถาบันไหน หยั่งเสียงประชาชนในตลาดจึงจะรู้ได้ ว่าชอบและไม่ชอบอย่างไร... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 13. มหัศจรรย์ในงานวันเกิดหลวงพ่อ ปี 34
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
?ตอนที่ 13 ?มหัสจรรย์ในงานวันเกิดหลวงพ่อ ปี 34 ผมตื่นตั้งแต่ตี 4 ด้วยตั้งใจว่าจะรีบไปงานวันเกิดหลวงพ่อประจำปี 34 ผมไปถึงบ้านสายลมเวลาประมาณ 6 โมงเช้า แต่ที่ไหนได้ คนอื่นไปก่อนผมอีกมากมาย บ้านสายลมแน่นขนัดแทบจะไม่มีที่ยืนเลย ผมสงสัยว่าคนมาแยะแล้วท่านอื่นๆที่ไม่ใช่คนละมามากไหม ผมลองใช้มโมยิทธิดูว่ามีท่านผู้ใดบ้างมาในขณะนี้ เห็นในอากาศเต็มไปด้วยเทวดา... อ่านเพิ่มเติม...
อุบายแยบคายจากความตาย
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
อุบายแยบคายจากความตาย สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) พึงพิจารณาความตายให้เกิดธรรมสังเวช โยคาพจรกุลบุตรผู้เจริญมรณานุสตินั้น พึงไป ยังที่สงัด แล้วกระทำบริกรรมนึกไปว่า ความตายจะมีแก่เรา เราจักต้องตายดังนี้ หรือนึกว่า ชีวิตของเราขาดไปดังนี้ หรือนึกว่ามีความตายเป็นธรรมดาล่วงความตายไปไม่ได้ ดังนี้ก็ได้เมื่อทำ บริกรรมนั้น พึงทำในใจนึกด้วยอุบาย... อ่านเพิ่มเติม...
คำสอนอบรมพระกรรมฐาน 79
พฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2010
? คำสอนอบรมพระกรรมฐาน 79 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2528? ตัดได้อย่างกลางก็เป็นอนาคามี จะเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครก ตัดได้อย่างสูงสุดเป็นอารมณ์พระอรหันต์ จะเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา อันนี้ยาก เห็นว่าร่างกายมันเลวที่สุด เราไม่ต้องการมันอีก อันนี้ง่ายดี ถ้าจิตคิดอย่างนี้สักวันหนึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน (ตอนที่ ๓)
เสาร์, 04 กันยายน 2010
? พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน (ตอนที่ ๓)? ? "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! จิตใจที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมคือ นินทาสรรเสริญนั้น เป็นจิตใจที่ประเสริฐยิ่ง ภิกษุทั้งหลาย ! ในหมู่มนุษย์นี้ผู้ ใด ฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้ จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุด ม้าอัสไนย ม้าสินทบ พญาช้าง ตระกูลมหาราชที่ได้รับ การฝึกดีแล้ว จัดเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ... อ่านเพิ่มเติม...
ทางสายสู่พระนิพพาน - สรุปการปฏิบัติเพื่ออนาคามีผล
อาทิตย์, 23 สิงหาคม 2009
สรุปการปฏิบัติเพื่ออนาคามีผล อันดับต่อไปนี้จะขอพูดสรุปในการปฏิบัติของพระอนาคามีมรรคเพื่อให้เข้าถึงอนาคามีผล สำหรับพระอนาคามีตัดสังโยชน์ 2 คือ?กามฉันทะ?กับ?ปฏิฆะ กามฉันทะ?เรา?ใช้สมถะควบด้วยกายคตานุสสติกับอสุภกรรมฐาน ให้เกิดนิพพิทาญาณ?ความเบื่อหน่ายในรูปร่างของคนและสัตว์และวัตถุประเภทใดที่จะมีความสะอาด สวยสดงดงาม มีการทรงตัว... อ่านเพิ่มเติม...