Get Adobe Flash player
(4 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 1.50 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

alt

มนุษย์สัมพันธ์ HUMAN RELATION

?

ความหมาย มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะในการดำรงชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยดี มีความผาสุก

มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ เพื่อมุ่งให้เกิดความร่วมมือมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์ เป็นการเข้ากับคนเอาชนะใจคนมนุษย์ สัมพันธ์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคคลเพื่อให้ได้มา ซึ่งความรัก นับถือ ความจงรักภักดี และร่วมมือในการทำงานมนุษย์สัมพันธ์ เป็นกระบวนการจูงใจให้คนร่วมใจกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีความพอใจเป็นพื้นฐานมนุษย์สัมพันธ์ เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องกัน ทำงานร่วมกันในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั่นเองกิจกรรม หลักของ มนุษย์สัมพันธ์ คือการจูงใจเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น การจูงใจมุ่งไปสู่การทำงานเป็นทีม (Team work) ซึ่งต้องิาศัยทั้งการประสานงาน และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลก่อนอื่นผู้บริหารต้องเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์ดังนี้

1. มนุษย์แตกต่างกันและเหมือนกัน (Man is different and alike)

2. มนุษย์ต้องการความรัก (Man needs loved and to be loved)

3. มนุษย์ต้องการความยอมรับนับถือ (Man needs recognition)4. มนุษย์ต้องการความปลอดภัย (Man needs security)
ผู้ร่วมงานมีความเป็นมนุษย์ และมีความต้องการเช่นเดียวกับผู้บริหาร เช่นการส่วนร่วม (Participation) มีศักดิ์ศรี (Diginity) ฯลฯ ผู้ร่วมงานมีสามัญสำนึก ความรับ ผิดชอบ มีมโนธรรม ผู้บริหารที่จะได้รับความสำเร็จในการทำงานนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานร่วมกับคน เข้าใจคน มีความสามารถในการจูงใจคน บำรุงขวัญให้กำลังใจ สนองตอบความปรารถนาและกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา โดยวิธีการต่าง ๆ ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ในการบริหาร

1. ก่อให้เกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม และมีความเข้าใจอันดีต่อกัน

2. ก่อให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อความสมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติงาน

3. ก่อให้เกิดความรัก มิตรภาพ ปรองดองซึ่งกันและกัน

4. ก่อให้เกิดความสำเร็จในกิจการที่มีจุดประสงค์ร่วมกัน

5. ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด

6. เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งสรุป ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ผลประโยชน์ส่วนรวม ร่วมแรงร่วมใจอยู่กันได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจ

?

หลักการปรับปรุงตัวให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (ยิ้มแย้ม ยกย่อง ยืดหยุ่นยืนหยัด)
1. ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
2. มองผู้อื่นในแง่ดีด้วยความจริงใจ
3. ไม่ทำตัวเด่น หรือด้อยเกินไป
4. มีความตั้งใจที่จะไม่ขัดผลประโยชน์ของผู้อื่น
5. มีอารมณ์ขัน ร่าเริง แจ่มใส
6. มีอารมณ์หนักแน่น เก็บความรู้สึกได้
7. ช่วยเหลือ ให้เกียรติ ให้อภัย
8. รู้จักหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริหารในการสร้างและรักษามนุษย์สัมพันธ์ในหน่วยงาน
1. ให้ผู้ใต้คับบัญชาพบง่าย
2. เป็นนักฟังที่ดี กระตุ้นและเร้าใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นมาก ๆ
3. ส่งเสริมให้ความรู้ ให้เกียรติ ยกย่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
5. ปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตย
6. ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตัดสินในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่บงการตลอดเวลา
7. รู้จักประนีประนอม รู้จักโง่ และเสียสละเมื่อมีโอกาส
8. พรหมวิหาร 4 , สังคหวัตถุ 4
ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง ปิดปากเสียบ้าง นอนนั่งสบาย
สาระของมนุษย์สัมพันธ์
1. ความเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์
2. การเข้าใจธรรมชาติ ทางจิตใจของมนุษย์ และอิทธิพลที่มีกระทบ
3. การปรับตนโดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ

Kieth davis กล่าวว่ามนุษย์สัมพันธ์เป็นการนำเอาบุคคลที่มีความแตกต่าง
กันมาทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามัคคี และร่วมมือกัน โดยได้รับความพึงพอใจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ จิตใจ และสังคมโดยทั่วถึงกัน
ดร. ชุบ กาญจนประการ กล่าวว่า การปฏิบัติราชการเป็นการรวมพลังเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีธรรมในการทำงาน สามัคคีธรรมจะดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับคน
Hebert A Simon กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหาร (Administration)
อย่าลืมว่า ?เงินไม่ใช่สิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องการ หากแต่มีความต้องการทางด้านจิตใจ หรือความสัมพันธ์ทางจิตใจกับบุคคลอื่นด้วย
แม้ ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถสูงเท่าไรก็ตาม ถ้าหากปราศจากความร่วมมือ ร่วมใจ จากเพื่อนร่วมงาน / ผู้บังคับบัญชาเสียแล้ว การทำงานก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นเพื่อนร่วมงานจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจ การจะเอาใจเพื่อร่วมงานสนับสนุนช่วยเหลือถ้าเขารักเราศรัทธาเราเขาจะเต็มใจ ทุ่มเทเพื่อหน่วยงาน มนุษย์สัมพันธ์เป็นเครื่องมือสร้างน้ำใจคนให้เกิดผลงานสำเร็จลุล่วงไป
สรุป มนุษย์สัมพันธ์เป็นเครื่องมืออันสำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างานในการที่จะนำ ผสมผสานภายใต้ความเชื่อที่ถูก ทุกคนจะมีความพอใจสูงในการร่วมมือกันทำงาน ถ้าทุกคนมีบรรยากาศของความเป็นมิตรรักใคร่กันและกัน มนุษย์สำคัญที่หัวใจถ้าหากผู้ใดชนะใจเขาได้แล้วก็เท่ากับชนะทุกส่วนของ มนุษย์นั่นเอง การทำงานอย่างนั้นได้ต้องใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ ผลงานการวิจัยชี้ให้เห็นว่า สาเหตุที่บุคคลทำงาน
ล้มเหลวมิใช่เพราะขาดความรู้ความสามารถ แต่เพราะขาดความสามารถในการเข้ากับคน
ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง
นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้
รักท่านท่านจักครอง ความรัก เรานา
สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน

หลักธรรมสำหรับผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นแนวทางมในการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีประกอบด้วย


1. ทาน ให้ปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
2. ปิยวาจา พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
3. อัตถจิรยา ทำตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูล
4. สมานัตตา ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย
ขงจื้อ กล่าวว่า การที่จะเข้ากับคนอื่นได้ และทำให้คนอื่นพึงพอใจนั้นต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ท่าทีที่ถูกต้อง
2. วิธีการที่ถูกต้อง
3. วิทยาการที่ถูกต้อง
4. ความกล้าหาญที่ถูกต้อง
5. การกระทำที่ถูกต้อง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2011 เวลา 22:58 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

กรรม 12 ประการ

?

?

alt

?

กรรม 12 ประการ คือ

1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาตินี้

2. อุปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า

3. อปราปรเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติต่อจากชาติหน้าไป ไม่กำหนดว่าเมื่อไร

4. อโหสิกรรม กรรมที่ได้มีแล้ว กรรมที่เลิกให้ผล

กรรมที่ให้ผลตามชนิดหรือตามกิจของตน 4 คือ

5. ชนกกรรม กรรมนำให้เกิด คือ กรรมดีก็นำให้เกิดในภพชาติที่ดี กรรมชั่วก็นำให้

เกิดในภพชาติที่ชั่ว

6. อุปถัมภกกรรม กรรมที่อุดหนุนกรรมเดิม คือ ถ้าชนกกรรมเป็นกรรมดี นำให้เกิดดี

อุปถัภกกรรมก็หนุนให้ดีเรื่อยไป

7. อุปปีฬกกรรม กรรมที่บีบครั้นกรรมเดิม คือทำกรรมเดิมให้อ่อนลงไปทั้งในส่วนทั้งในส่วนชั่ว

8. อุปฆาตกกรรม หรือ อุปัจเฉทกรรม กรรมที่เข้าไปฆ่าหรือตัดกรรมเดิม

เช่นกรรมเดิมที่ดีนำให้เกิดดี แต่มีอุปฏาตกกรรมหรือ อุปัจเฉทกกรรม เข้าไปตัดสียไม่ให้ดี

กรรมที่ให้ผลตามกำลัง 4 คือ

9. ครุกรรม กรรมหนักหรือกรรมมีกำลังมาก ฝ่ายดีท่านว่า ได้แก่ฌานสมาบัติ ฝ่ายชั่ว เรียกว่า อหันตริยกรรม

10. พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม กรรมที่ทำเสมอๆ

11. กตัตตากรรม กรรมที่สักแต่ว่าทำ

12. อาสัณณกรรม กรรมใกล้ กรรมที่จวนแจ หมายความว่า เวลาที่ใกล้

จะตายถ้าทำกรรมอะไรกรรมนั้นก็ให้ผลก่อน

ที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารกล่าวว่า กรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบัน พึ่งทำเดี๋ยวนี้ รับผลเดี๋ยวนี้

กรรมบางอย่างให้ผลในวันต่อไป คือ ทำเดี๋ยวนี้ไม่มีผลแต่จะให้ผลในวันต่อไป

กรรมบางอย่างทำชาตินี้ยังไม่ให้ผล แต่ให้ผลชาติหน้าต่อไป

กรรมบางอย่างต้องรอให้ผลหลายชาติ พันชาติ จึงให้ผลก็มี นี้เป็นอันว่าคำว่ากรรมนี้

องค์สมเด็จพระมหามุนีกล่าวว่า อย่างไร ๆ ก็ให้ผลแน่ แต่ว่าต้องรอเวลา

กรรมบางประกอบทำปัจจุบันก็เห็นผลทันตา เช่น ด่าเขาเดี๋ยวนี้ เขาก็ด่าเดี๋ยวนี้

อย่างนี้ก็มีในปัจจุบันบางครั้งเราด่าเขาในปัจจุบัน แต่เขายังไม่ด่าเราวันหลังเขาด่า

เราตอบก็มี กรรมบางอย่างทำกับเขาในปีนี้

แต่ยังไม่ให้ผลปีนี้ปีต่อไปจึงจะให้ผล หมายความว่า

คนที่ถูกกระทำเขาจองล้างจองผลาญไว้เงียบ ๆ

จะทำเมื่อโอกาสอันพึงมีกับเขา

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ครอบครัวลิง....เรื่องจริงจากผลกรรมตามสนอง จาก มูลนิธิสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
? ครอบครัวลิง....เรื่องจริงจากผลกรรมตามสนอง มูลนิธิสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ลงบันทึกไว้ ว่ามีครอบครัวที่จะต้องอุปการะไว้ตลอดชีวิตคือ ครอบครัวลิง?ครอบครัวนี้อยู่ที่?ตำบล ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี?เพราะมีพระครูท่านหนึ่งเขียนหนังสือร้องเรียนขอ ความช่วยเหลือไปถึงมูลนิธิ ทางมูลนิธิจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ไปสำรวจ เพื่อจัดหาข้อมูล... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทของหลวงพ่อตอนที่๕
จันทร์, 15 มีนาคม 2010
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน โอวาทของหลวงพ่อตอนที่๕ ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า ฟังคำแนะนำของพระ พุทธเจ้าสักหน่อย หนึ่ง แล้วลองไปปฏิบัติตาม ถ้าทุกท่านที่ฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามได้ จริง?อาตมาก็ขอยืนยันว่า การเกิดต่อไปข้างหน้าของท่าน ที่มีกี่ครั้งก็ตาม กี่ชาติก็ตาม ขอยืนยันว่า ทุกท่านจะไม่พบกับอบายภูมิทั้ง ๔... อ่านเพิ่มเติม...
ให้ถูกกับจริต หลวงพ่อชา สุภัทโท
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
ให้ถูกกับจริต โ ด ย : พระโพธิญาณเถร หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ อุบลราชธานี อารมณ์ของสมถกรรมฐานนี้ ถ้าไม่ถูกจริตของเรา มันก็ไม่สลด ไม่สังเวช อันใดที่ถูกกับจริต อันนั้นก็จะประสบบ่อยๆ มีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั้นบ่อยๆ แต่เราไม่ค่อยจะได้สังเกต จึงควร สังเกตเพื่อให้ได้ประโยชน์ เปรียบเหมือนกับอาหาร ที่เขาจัดมาให้สำรับหนึ่ง มันก็มีหลายอย่าง... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ นางอุตตรานันทมาตา เอตทัคคอุบาสิกาผู้ยินดีในฌาน ฯ
เสาร์, 04 กันยายน 2010
ประวัติ นางอุตตรานันทมาตา เอตทัคคอุบาสิกาผู้ยินดีในฌาน ฯ คัดลอกจากสารานุกรม พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน ธิดาของนายปุณณะคนขัดสน? ซึ่งต่อมาได้เป็นเศรษฐีประจำเมืองราชคฤห์? ชีวิตเบื้องต้นของนาง? นางอยู่กับบิดาซึ่งรับจ้างเลี้ยงชีพอยู่ในบ้านของท่านสุมนเศรษฐี? ต่อมาบิดาของนางได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าแผ่นดินมคธให้เป็นเศรษฐี?... อ่านเพิ่มเติม...
ขอส่วนบุญ
อาทิตย์, 11 เมษายน 2010
ขอส่วนบุญ เมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ก่อนจะขึ้นปีใหม่ คุณนายกฐิน กุยยกานนท์ เจ้าของยาสีฟันวิเศษนิยม ได้มาหา ข้าพเจ้าที่บ้านได้สนทนากันถึงเรื่องต่างๆ ทั้งอดีตและปัจจุบัน ตอนหนึ่งได้เล่าถึงเรื่องคุณพ่อ หลวงแจ่มวิชา สอน (แจ่ม นิยมเหตุ) ครั้งยังรับหน้าที่เป็นครูสอน โรงเรียนยมัธยมวัดนวลนรดิศ ครั้งนั้นคุณนายกฐิน กุยยกานนท์เล่าว่า "คุณป้าแพ... อ่านเพิ่มเติม...
จดหมายจากหลวงพ่อ - 14 สิงหาคม 2513 (ต่อ)
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2009
จดหมายจากหลวงพ่อ (ต่อ)? 14 สิงหาคม 2513 เรื่องขื่อปากนั้น ให้สังเกตดูว่าดั้งจมูกอยู่ตรงไหน ตรงดั้งจมูกลงมาก็เป็นขื่อปากตรงกับร่องริมที่ริมฝีปาก เวลาสีปากด้วยสีผึ้ง ท่านให้ทาสีผึ้งมาถึงตรงนั้น แล้วยกขึ้น ไม่ให้ทาตรงขื่อปาก คือเส้นแบ่งเขตกลางทั้งข้างล่างและข้างบน? เรื่องเลขหวยมีเรื่องแปลกมากอยู่ สองงวดก่อนหน้านี้เห็นตรงจริง ๆ แต่ไม่ยอมพูด ... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่ม ๔ - อานิสงค์การให้ทาน
อาทิตย์, 06 กันยายน 2009
? ? อานิสงส์การให้ทาน บรรดาท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่ามีอานิสงส์เป็นประการใด ทั้งนี้ก็ขอให้ดูเรื่องราวของ อังกุรเทพบุตร ในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชมน์อยู่ ในขณะนั้นที่องค์สมเด็จพระบรมครู ขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา เมื่อไปถึงดาวดึงส์ครั้งแรก แรกไปถึงก็ปรากฏว่ามีเทวดา๒ องค์ คือ อินทกเทพบุตร กับ อังกุรเทพบุตร ทั้ง ๒... อ่านเพิ่มเติม...
ทางสายสู่พระนิพพาน - อนุโลมและปฏิโลม
จันทร์, 24 สิงหาคม 2009
อนุโลมและปฏิโลม สำหรับเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้ว สำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องอนุโลมและปฏิโลม เพราะว่าย้อนถอยหลังไปตั้งแต่ต้นถึงอนาคามีเพื่อเป็นการสำรวมจิต การปฏิบัติพระกรรมฐานเขาต้องปฏิบัติกันแบบนี้ เพราะว่าสำหรับวันนี้หรือขณะนี้เราทำถึงอะไร... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา
จันทร์, 09 กันยายน 2013
ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทมีอารมณ์จิตคิดไว้เสมอว่า เราจะไม่สนใจกับจริยาของบุคคลอื่น โดยจะไม่ไปก้าวก่ายกับจริยาของใคร ไม่เข้าไปอิจฉาริษยาบุคคลอื่น ว่าบุคคลนี้กินมากเกินไป นอนมากเกินไป หลงในลาภสักการะเกินไป บำเพ็ญเพียรดีเกินไป อย่างนี้เป็นต้น ถือว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าจิตเราไปยุ่งกับเขาแสดงว่าเรานิยมอบายภูมิ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน - ๑๐. อัฏฐิกอสุภ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? ๑๐. อัฏฐิกอสุภ อัฏฐิกอสุภนี้ ท่านให้เอากระดูกของซากศพเท่าที่พึงหาได้ จะเป็นกระดูกที่มี เนื้อ เลือด เส้น เอ็น รัดรึงอยู่ก็ตาม หรือจะเป็นกระดูกล้วนก็ตาม หรือจะเป็นกระดูกบางส่วนของร่างกายมี เพียงส่วนน้อยหรือท่อนเดียวก็ตาม เอามาเป็นวัตถุพิจารณา เวลาพิจารณา ท่านให้ภาวนาว่าดังนี้ " อัฏฐิกัง ปะฏิกุลัง " สำหรับอุคคหนิมิตในอัฏฐิกอสุภนี้... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - การพิจารณาอสุภ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
การพิจารณาอสุภ การพิจารณาอสุภทั้ง ๑๐ อย่างนี้ ท่านสอนให้พิจารณาเพื่อถือเอานิมิตโดยอาการ ๖ อย่าง ดังต่อไปนี้ ? ๑. พิจารณาโดยสี คือให้กำหนดว่า ซากศพนี้เป็นร่างกายของคนดำหรือคนขาวหรือเป็น ร่างกายของคนที่มีผิวด่างพร้อย คือผิวไม่เกลี้ยงเกลา ? ๒. พิจารณาโดยเพศ อย่ากำหนดว่า ร่างกายนี้เป็นหญิงหรือชาย พึงพิจารณาว่าซากศพ นี้เป็นร่างกายของคนที่มีอายุน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๒๙. ใครเลี้ยง
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
29. ใครเลี้ยง หลวงพ่อปาน ตอนที่ท่านไปเที่ยวปักษ์ใต้ถึงนครศรีธรรมราช ตอนนี้ขณะที่เดินทางไปถึงจังหวัดประจวบ ไปพักที่อำเภอทับสะแก ระยะเวลาที่ไปถึงก็ประมาณ 5 โมงเช้า ตอนนั้นรถไฟมันเป็นระยะๆ ไปนอนที่จังหวัดเพชรบุรี แล้วเช้ามืดรถไฟก็ไปต่อ สมัยนั้นมีทั้งรถโดยสารและรถสินค้าก็ไปกันแบบประเภทถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง บางสถานีก็จอดเป็นชั่วโมงๆ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๒๕. มหาจักรพรรดิ..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
อังคาร, 16 ตุลาคม 2012
๒๕. มหาจักรพรรดิ หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังถึงการปลุกเสก หรืออธิษฐานวัตถุมงคลของท่านว่า?“นอกจากการมีพลังจิตแล้ว ที่ท่านใช้อยู่เสมอคือ บทสวดมนต์ตามเจ็ดตำนาน”?ซึ่งท่านบอกว่า ดีกว่าคาถาอาคมมากมาย เพราะเป็นเรื่องราวของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ทั้งนั้น ไม่จัดเป็นเดรัจฉานวิชา บทที่ท่านทำทุกครั้งคือ บทพระพุทธเจ้าทรมานพญาชมพูบดี... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมะที่เป็นพหุลานุสาสนี ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
เสาร์, 06 มีนาคม 2010
ธรรมะที่เป็นพหุลานุสาสนี ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ?สมเด็จพระญาณสังวร? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี? หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท? ต่อ ? ฐานะทางบ้าน เรื่อง ฐานะทางบ้านของเราในสมัยนั้น ครอบครัวเราฐานะดีที่สุดในหมู่บ้าน ที่บ้านมีทองเป็นรูปเต่าและรูปอื่น ๆ แยะ มีทองเป็นกระบุงที่บ้าน มีคนจำนอง จำนำเอาไว้ แม่คืนเขาไปหมดไม่โกงใคร เรื่องคดโกงแม่ไม่เคยมี แต่คนที่ติดหนี้แม่ เคยโกงแม่ เช่น เราจะไปยึดเอาควาย มันก็เอาแก้วนี่มาตำให้... อ่านเพิ่มเติม...