Get Adobe Flash player
(4 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 1.50 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

alt

มนุษย์สัมพันธ์ HUMAN RELATION

?

ความหมาย มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะในการดำรงชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยดี มีความผาสุก

มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ เพื่อมุ่งให้เกิดความร่วมมือมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์ เป็นการเข้ากับคนเอาชนะใจคนมนุษย์ สัมพันธ์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคคลเพื่อให้ได้มา ซึ่งความรัก นับถือ ความจงรักภักดี และร่วมมือในการทำงานมนุษย์สัมพันธ์ เป็นกระบวนการจูงใจให้คนร่วมใจกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีความพอใจเป็นพื้นฐานมนุษย์สัมพันธ์ เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องกัน ทำงานร่วมกันในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั่นเองกิจกรรม หลักของ มนุษย์สัมพันธ์ คือการจูงใจเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น การจูงใจมุ่งไปสู่การทำงานเป็นทีม (Team work) ซึ่งต้องิาศัยทั้งการประสานงาน และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลก่อนอื่นผู้บริหารต้องเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์ดังนี้

1. มนุษย์แตกต่างกันและเหมือนกัน (Man is different and alike)

2. มนุษย์ต้องการความรัก (Man needs loved and to be loved)

3. มนุษย์ต้องการความยอมรับนับถือ (Man needs recognition)4. มนุษย์ต้องการความปลอดภัย (Man needs security)
ผู้ร่วมงานมีความเป็นมนุษย์ และมีความต้องการเช่นเดียวกับผู้บริหาร เช่นการส่วนร่วม (Participation) มีศักดิ์ศรี (Diginity) ฯลฯ ผู้ร่วมงานมีสามัญสำนึก ความรับ ผิดชอบ มีมโนธรรม ผู้บริหารที่จะได้รับความสำเร็จในการทำงานนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานร่วมกับคน เข้าใจคน มีความสามารถในการจูงใจคน บำรุงขวัญให้กำลังใจ สนองตอบความปรารถนาและกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา โดยวิธีการต่าง ๆ ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ในการบริหาร

1. ก่อให้เกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม และมีความเข้าใจอันดีต่อกัน

2. ก่อให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อความสมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติงาน

3. ก่อให้เกิดความรัก มิตรภาพ ปรองดองซึ่งกันและกัน

4. ก่อให้เกิดความสำเร็จในกิจการที่มีจุดประสงค์ร่วมกัน

5. ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด

6. เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งสรุป ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ผลประโยชน์ส่วนรวม ร่วมแรงร่วมใจอยู่กันได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจ

?

หลักการปรับปรุงตัวให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (ยิ้มแย้ม ยกย่อง ยืดหยุ่นยืนหยัด)
1. ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
2. มองผู้อื่นในแง่ดีด้วยความจริงใจ
3. ไม่ทำตัวเด่น หรือด้อยเกินไป
4. มีความตั้งใจที่จะไม่ขัดผลประโยชน์ของผู้อื่น
5. มีอารมณ์ขัน ร่าเริง แจ่มใส
6. มีอารมณ์หนักแน่น เก็บความรู้สึกได้
7. ช่วยเหลือ ให้เกียรติ ให้อภัย
8. รู้จักหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริหารในการสร้างและรักษามนุษย์สัมพันธ์ในหน่วยงาน
1. ให้ผู้ใต้คับบัญชาพบง่าย
2. เป็นนักฟังที่ดี กระตุ้นและเร้าใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นมาก ๆ
3. ส่งเสริมให้ความรู้ ให้เกียรติ ยกย่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
5. ปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตย
6. ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตัดสินในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่บงการตลอดเวลา
7. รู้จักประนีประนอม รู้จักโง่ และเสียสละเมื่อมีโอกาส
8. พรหมวิหาร 4 , สังคหวัตถุ 4
ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง ปิดปากเสียบ้าง นอนนั่งสบาย
สาระของมนุษย์สัมพันธ์
1. ความเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์
2. การเข้าใจธรรมชาติ ทางจิตใจของมนุษย์ และอิทธิพลที่มีกระทบ
3. การปรับตนโดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ

Kieth davis กล่าวว่ามนุษย์สัมพันธ์เป็นการนำเอาบุคคลที่มีความแตกต่าง
กันมาทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามัคคี และร่วมมือกัน โดยได้รับความพึงพอใจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ จิตใจ และสังคมโดยทั่วถึงกัน
ดร. ชุบ กาญจนประการ กล่าวว่า การปฏิบัติราชการเป็นการรวมพลังเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีธรรมในการทำงาน สามัคคีธรรมจะดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับคน
Hebert A Simon กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหาร (Administration)
อย่าลืมว่า ?เงินไม่ใช่สิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องการ หากแต่มีความต้องการทางด้านจิตใจ หรือความสัมพันธ์ทางจิตใจกับบุคคลอื่นด้วย
แม้ ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถสูงเท่าไรก็ตาม ถ้าหากปราศจากความร่วมมือ ร่วมใจ จากเพื่อนร่วมงาน / ผู้บังคับบัญชาเสียแล้ว การทำงานก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นเพื่อนร่วมงานจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจ การจะเอาใจเพื่อร่วมงานสนับสนุนช่วยเหลือถ้าเขารักเราศรัทธาเราเขาจะเต็มใจ ทุ่มเทเพื่อหน่วยงาน มนุษย์สัมพันธ์เป็นเครื่องมือสร้างน้ำใจคนให้เกิดผลงานสำเร็จลุล่วงไป
สรุป มนุษย์สัมพันธ์เป็นเครื่องมืออันสำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างานในการที่จะนำ ผสมผสานภายใต้ความเชื่อที่ถูก ทุกคนจะมีความพอใจสูงในการร่วมมือกันทำงาน ถ้าทุกคนมีบรรยากาศของความเป็นมิตรรักใคร่กันและกัน มนุษย์สำคัญที่หัวใจถ้าหากผู้ใดชนะใจเขาได้แล้วก็เท่ากับชนะทุกส่วนของ มนุษย์นั่นเอง การทำงานอย่างนั้นได้ต้องใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ ผลงานการวิจัยชี้ให้เห็นว่า สาเหตุที่บุคคลทำงาน
ล้มเหลวมิใช่เพราะขาดความรู้ความสามารถ แต่เพราะขาดความสามารถในการเข้ากับคน
ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง
นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้
รักท่านท่านจักครอง ความรัก เรานา
สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน

หลักธรรมสำหรับผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นแนวทางมในการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีประกอบด้วย


1. ทาน ให้ปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
2. ปิยวาจา พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
3. อัตถจิรยา ทำตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูล
4. สมานัตตา ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย
ขงจื้อ กล่าวว่า การที่จะเข้ากับคนอื่นได้ และทำให้คนอื่นพึงพอใจนั้นต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ท่าทีที่ถูกต้อง
2. วิธีการที่ถูกต้อง
3. วิทยาการที่ถูกต้อง
4. ความกล้าหาญที่ถูกต้อง
5. การกระทำที่ถูกต้อง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2011 เวลา 22:58 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นสมบัติของโลก

alt

??

องค์สมเด็จพระทรงธรรม์ทรงบอกว่า จงอย่าเอาจิตเข้าไปผูกพันว่า

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย

ให้สร้างความรู้สึกไว้เสมอว่าทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นสมบัติของโลก

มันไม่สามารถจะช่วยเราให้มีความสุขได้อย่างจริงจังคนจนในทรัพย์ก็มีความทุกข์

เพราะเกรงภัยอันตราย จะเกิดขึ้นกับทรัพย์ท่านให้พิจารณาว่า

ทรัพย์สมบัติของโลกนี้ไม่ใช่ของจีรังยั่งยืน ไม่ใช่เหตุนำมาซึ่งความสุขอย่างจริงจัง

แต่ว่ามีชีวิตยังทรงอยู่เราก็ต้องหา แต่ว่าควรจะหามาด้วยอาการสัมมาอาชีวะ

หาเลี้ยงชีวิตโดยชอบอย่าให้ผิดศีลผิดธรรม หามาได้มากเท่าไรไม่สำคัญ

สำคัญแต่ใจเราอย่าเกาะ จงอย่าคิดว่าเรากับมันจะอยู่กันตลอดกาลตลอดสมัย

เพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้คนที่เขาตายเป็นตัวอย่างมีมาก

บางทียังไม่ตายคนที่มีตำแหน่งเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี

แต่ทว่ามาปลายมือก็กลายเป็นคนยากจนเข็ญใจ ตัวอย่างมันก็มีเยอะ

นี่เราจะเห็นได้ว่าทรัพย์สินไม่ใช่จะทรงอยู่กับเราตลอดไป

หรือว่าบางท่านบางคน หลาย ๆ คนที่มีทรัพย์แล้วก็มีทรัพย์ตลอดไป

แต่ทว่าเวลาจะตายเขาไม่ได้นำไปด้วย
?


?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ควบคุมกำลังใจ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อาทิตย์, 14 มีนาคม 2010
ควบคุมกำลังใจ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ถ้าเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนายังบอกว่าบารมีอ่อนอีก ก็แสดงว่าขี้เกียจมากเกินไปไม่รู้จักควบคุมกำลังใจ ปล่อยไปตามสภาวะของกิเลส มันจะมีผลอะไรชาวบ้านเขาทำได้ เราทำไม่ได้จะมานั่งบ่นว่าทำไม่ได้ ก็เพราะว่าเรามันก็ไม่พอใช้ กำลังใจเป็นสำคัญการจดจำคำแนะนำสั่งสอน การมีวิริยะอุตสาหะ มีสติ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
อาทิตย์, 27 กันยายน 2009
? ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี? หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท? ต่อ พรรษาที่ ๑ (พ.ศ. ๒๔๘๐)หลบนอน ในพรรษาแรกที่บวชนี้มีพระร่วมจำพรรษา ๕ รูป สามเณร ๑ รูป คือ ๑. พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ ท่านเป็นชาวจังหวัดสกลนคร ๒. พระสังข์ เตมิโย ท่านเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓. พระทองปาน มหาอุตฺสาโห ท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ๔. พระเจี๊ยะ จุนฺโท (เราเอง) เป็นชาวจังหวัดจันทบุรี ๕. พระอ๊อด... อ่านเพิ่มเติม...
รัตนะจงกรมกัณฑ์- มธุรัตถวิลาสินี-อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2011
? ? รัตนะจงกรมกัณฑ์ ? มธุรัตถวิลาสินี ? อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ? ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ? ? กถาปรารภคัมภีร์ ? ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ผู้มีพระญาณ?อันหาที่สุดมิได้ มีพระกรุณาเป็นที่อาศัย ทรงทำลายมลทิน มีพระหฤทัย มั่นคง อำนวยประโยชน์เกื้อกูล.?ขอนอบน้อมพระธรรมอันประเสริฐ เครื่องป้องกันภพ.?? ขอนอบน้อมพระสงฆ์... อ่านเพิ่มเติม...
จดหมายจากหลวงพ่อ - 19 ธันวาคม 2513
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2010
19 ธันวาคม 2513? จดหมายจากหลวงพ่อ โดย? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน มากรุงเทพฯ คราวนี้มีเรื่องสนุกสนานตามที่นายประตู (พระภูมิ) ที่บ้านท่านเจ้ากรมบอกจริง ๆ เรียกท่านว่านายประตู ท่านมาบอกว่าเรียกผิด ต้องเรียกว่า คนปิดประตู ท่านบอกว่ามีหน้าที่ปิดภัยใหญ่ให้คนที่มีธรรม และก็ทรงธรรม ท่านพูดแล้วท่านก็หัวเราะท่านว่าเรื่องของลุงสมาน (พล.ท.สมาน วีระไวทยะ)... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธศาสนสุภาษิต
อาทิตย์, 10 ตุลาคม 2010
นตฺถิ โลเก รโห นาม?????ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต? ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก 
จิตเกษม มงคลยอดชีวิต สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร)
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
จิตเกษม มงคลยอดชีวิต สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพ ฯ มงคลยอดชีวิต ข้อ ๓๘ เขมํ - จิตเกษม จิตเกษมเป็นจิตชั้นสูงสุดยอด?คือ จิตเป็นมงคลสูงสุด แต่เราควรมาดูจิตคนเราธรรมดาเสียก่อน ซึ่งเป็นจิตที่ตกอยู่ในวงล้อมของ ภัยอันตราย พอแต่เราเกิดมา ก็มีภัยคอยดักอยู่แล้วข้างหลังคือ ชาติภัย ขนาบข้างคือชราภัย พยาธิภัย และอยู่ข้างหน้าคือ... อ่านเพิ่มเติม...
ลมหายใจที่ปลายจมูก
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2010
? ? ? ลมหายใจที่ปลายจมูก หลักสมาธิวิปัสสนา พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เมื่อมีคนป่วยใกล้ตาย มักมีคำพูดกันเล่นๆ ว่า "ให้หายใจเข้าไว้แล้วจะไม่ตาย" คำนี้เล่นๆ แต่ว่าเป็นจริงนะ เพราะถ้ายังหายใจอยู่ คนมันก็ไม่ตายอย่างแน่นอน แต่ถ้าไม่ หายใจ มันก็ตายเท่านั้นเองแสดงให้เห็นว่า คนเรา สำคัญที่ลมหายใจ ลมหายใจบางคนเป็นเงินเป็นทอง ลมหายใจบางคนเป็น หนี้เป็นสิน... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร จูฬมาลุงโกยวาทสูตร เรื่อง พระมาลุงกยบุตรดำริถึงมิจฉาทิฏฐิ ๑๐
อาทิตย์, 21 มีนาคม 2010
? พระสูตร จูฬมาลุงโกยวาทสูตร เรื่อง พระมาลุงกยบุตรดำริถึงมิจฉาทิฏฐิ ๑๐ [๑๔๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ :- ????? สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระมาลุงกยบุตรไปในที่ลับเร้นอยู่ เกิดความดำริแห่งจิตอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ ทรงงด ทรงห้ามทิฏฐิเหล่านี้ คือ... อ่านเพิ่มเติม...
กิเลส (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
พุธ, 01 ธันวาคม 2010
กิเลส (ราคะ โทสะ โมหะ) มันเกิดขึ้นทีหลังจิตเรา จิตจริงๆ มันบริสุทธิ์ กิเลสไม่ใช่จิตเรา มันมาปรุงมาแต่ง มันเกิดมาทีหลัง เราจะยอมให้มันมาเป็นใหญ่กว่าจิตเราได้อย่างไร มันมาทำฟอร์มเป็นเพื่อนเรา เพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกัน เอาไปกิน รู้ทันมันเอาครึ่ง รู้ไม่ถึงมันเอาหมด ให้รู้ทันมัน เมื่อมันเกิดให้รู้ให้ทันเมื่อเขาด่าเรา ทำเราโกรธ จริงๆ... อ่านเพิ่มเติม...
การฟังธรรมเป็นของยาก โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 16 ธันวาคม 2009
การฟังธรรมเป็นของยาก โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือ ธัมมาภิสสมัย บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เรื่องนิพพานเป็นของไม่ยาก เพราะตัดกิเลสตัวเดียวอยู่ที่ร่างกายก็อ่านกันมามากแล้ว ต่อไปขอนำ คำสั่งสอนของสมเด็จพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ เรื่องของคน ของ “อุบาสก ๕ คน” มาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท เพราะว่าอ่าน ธรรมนี่อย่างเดียว... อ่านเพิ่มเติม...
ตายก่อนบวช, เด็กหญิงตาย โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เสาร์, 05 ธันวาคม 2009
ตายก่อนบวช, เด็กหญิงตาย? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๖ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้เป็นวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๒ แต่ว่าวันนี้เป็นรายการบันทึกของวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๒ คือเมื่อวันที่ ๔ บรรดาท่านพุทธบริษัท วันนั้นอาการทางท้องเครียดมาก เมื่อพูดอย่างนี้ บรรดาท่านพุทธบริษัทจะสงสัยว่า การพยากรณ์ต่าง ๆ ที่ท่านพยากรณ์ไว้ว่า... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมวิภาค ตอนที่๔
อังคาร, 19 มกราคม 2010
? หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ธรรมวิภาค(คิหิปฎิบัติ ๔) ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาเพื่อนพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย วันนี้จะขอพูดกับท่าน ในเรื่องของ คิหิปฎิบัติ คือข้อปฎิบัติของฆราวาส แต่ความจริงข้อปฎิบัติของฆราวาสนี่ ผมว่า บางที พระบางองค์ก็ปฎิบัติไม่ได้ก็มี ฆราวาสจะไปถือว่าเขาเลวกว่าพระเสมอไปนี่ไม่ได้ บางทีเรา เห็นว่าพระนี่เลวกว่าฆราวาสก็เยอะ... อ่านเพิ่มเติม...
วิเวก ๓ , สังโยชน์ ๓ และสักกายทิฏฐิตัวเดียว จาก หนังสือ หลักการปฏิบัติธุดงค์
เสาร์, 03 ตุลาคม 2009
วิเวก ๓ , สังโยชน์ ๓ และสักกายทิฏฐิตัวเดียว จาก หนังสือ หลักการปฏิบัติธุดงค์ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน มันต้องเอาจิตเข้าไปชนกับอารมณ์ต่าง ๆ เขาไม่ให้หลบคนนี่ การฝึกจิตให้สงัดจากกิเลสด้วยอำนาจของสมาธิที่จิตสงัดเรียกอะไร .. "กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก" กายวิเวก หลบเข้าไปในที่วิเวก คือ ที่สงัด จิตวิเวก จิตเป็นฌานสมาบัติ... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อธุดงค์ - พระสอนในป่า
พุธ, 05 สิงหาคม 2009
พระสอนในป่า ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย? ตอนนี้ก็เป็น?วันที่ 22 พฤษภาคม 2533? ก็มาคุยกันถึงป่าศรีประจันต์? ตอนนี้ก็จบกันเสียที? ป่าศรีประจันต์? ตอนป่าศรีประจันต์นี่เป็นการซักซ้อมธุดงค์แบบอุกฤษฏ์? แต่ความจริง?เรื่องธุดงค์แบบอุกฤษฏ์นี่? ทางภาคอีสานท่านเก่ง? ลูกศิษย์หลวงพ่อมั่นท่านเก่ง?เอากันจริง ๆ จัง ๆ?แต่ทางด้านลูกศิษย์หลวงพ่อปานก็มีบ้าอยู่ 3 องค์?... อ่านเพิ่มเติม...
ศัตรูในชีวิตของคนต่อ
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
ศัตรูในชีวิตของคน ต่อ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร ในเรื่องมโหสถชาดก ได้กล่าวถึงคำถามอันหนึ่งว่า "ใครเป็นผู้ขอและมักจะนำไป แต่เป็นที่พอใจ ของผู้ถูกขอ" ท่านว่าได้แก่นักบวช ข้อนี้เป็นความจริงได้ ในการขอขั้นธรรมดาเท่านั้น ถึง นักบวชก็เถอะ ถ้าลองขอเขาไม่รู้จักหยุด รู้จักอิ่ม รู้จักพอแล้ว ก็จะเป็นที่อิดหนาระอาใจ ของทายกพอสมควรทีเดียว ... อ่านเพิ่มเติม...